NextCell Pharma genomför riktad nyemission till en strategisk partner

Pressmeddelande

NextCell Pharma genomför riktad nyemission till en strategisk partner

Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, beslutat om en riktad nyemission av 286 666 aktier (”Nyemissionen”) till Polski Bank Komórek Macierzystych S.A (”PBKM”), Europas största stamcellbank och viktig samarbetspartner till Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 15 SEK per ny aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 4,3 MSEK.

Styrelsen i NextCell beslutade idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, om Nyemissionen. Nyemissionen omfattar 286 666 nya aktier till en teckningskurs om 15 kronor, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 4,3 MSEK. Teckningskursen om 15 SEK per aktie har fastställts av Bolagets styrelse efter förhandling med PBKM, och motsvarar en rabatt om cirka 9,4 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier under de senaste tio (10) handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Huvudsyftet med Nyemissionen är att tillföra Bolaget den strategiskt viktiga investeraren PBKM, som är Europas största stamcellbank och en viktig samarbetspartner till Bolaget, vilket även utgör skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med 286 666, från 33 426 191 till 33 712 857. Aktiekapitalet kommer att öka med 58 766,53 kronor, från 6 852 369,155 till 6 911 135,685 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,85 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl. 21:35 CET

Bifogade filer

Nyheter om NextCell Pharma

Om aktien NextCell Pharma