Sista chansen att teckna i AgTech-bolag som sått en stabil grund för tillväxt
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i AgTech-bolag som sått en stabil grund för tillväxt

Sista

Ekobot AB utvecklar, tillverkar och säljer autonoma jordbruksrobotar. Roboten WEAI använder avancerad artificiell intelligens (AI) och visionsteknik för att identifiera och bekämpa ogräs, och via tilläggstjänster samlar roboten simultant in data åt jordbrukaren, vilket skapar bättre förutsättningar för precisionsodling. Djupgående kund- och platsanpassade data för precisionsodling tillåter exempelvis grönsaksodlare att optimera sin bevattning, skörd och gödsling på brukad mark efter egna förutsättningar, vilket kan resultera i både kostnadsbesparingar och skördeökningar. Enligt Ekobots bedömning kan Bolagets lösning bidra till en ökad avkastning från odling med 5–20 %.

Bolaget är just nu aktuella med en företrädesemission under perioden 23 februari till 9 mars.

Ekobot har som vision att minska, eller helt ersätta, kemisk besprutning vid odling av grödor för humankonsumtion, s.k. högvärdiga grödor vilket exempelvis innefattar sockerbetor, lök, örter, morot, sallad m.m. WEAI minskar behovet av manuell arbetskraft och kan ersätta användandet av miljöfördärvande pesticider för att bekämpa ogräs, något som eftertraktas inom agrikulturmarknaden med hänsyn till den generella arbetskraftsbristen som råder, såväl som de ökade restriktionerna avseende kemisk bekämpning. Efterfrågan för denna typ av produkt reflekteras i marknaden för robotar inom jordbruk vars årliga tillväxt (CAGR) estimeras till 19 % fram tills år 2026, då marknaden förväntas uppnå ett värde om 12 miljarder dollar.

Försäljningen av robotsystemet sker i form av operationell leasing samt med tillhörande support och service. Jordbrukare tecknar leasingavtal av roboten över 36 månader för en prisbild om cirka 0,9 MSEK, där ett robotsystem har kapacitet att täcka cirka 10 hektar. För Ekobot motsvarar det således en genomsnittlig månadsintäkt om cirka 25 000 kr per robot, utspritt över perioden. Ett av Bolagets mål är att under 2023 ha signerat kundkontrakt för totalt 25 robotar för leverans under 2024, vilket givet nämnd prissättning skulle motsvara en total ordervolym om cirka 23 MSEK, eller en genomsnittlig månadsintäkt om 0,6 MSEK över 36 månader. Givet att Ekobot under 2024 skulle uppvisa en liknande OPEX-nivå som för helåret 2022, skulle det betyda att Ekobot, beroende på inom vilken period olika ordrar kan intäktsföras, kan närma sig operativ lönsamhet.

Kommersiellt genombrott och värdefull ägare

Ekobot uppnådde under Q1-22 ett kommersiellt genombrott genom att signera en kund i Sverige samt en kund i Nederländerna, där avtalen innefattar både pilotinstallationer samt fullt kommersiella villkor. Till följd av det kommersiella genombrottet har Lely Industries, ett av de marknadsledande bolagen i sektorn, intagit en ägarposition i Ekobot via deras investeringsarm, Navus Venture. Navus Venture avser att vara en långsiktig och strategisk ägare med en uttalad målsättning att leda kapitaliseringen för Ekobot, samt bidra med branschspecifik kunskap och erfarenhet under Ekobots resa mot högre försäljning och lönsamhet. I samband med den pågående företrädesemission om 21,4 MSEK under februari/mars 2023 har Navus Venture åtagit sig att teckna cirka 14 %. Sett till emissionen i sin helhet är denna säkerställd till 85 % och nettolikviden om 18,5 MSEK, givet full teckning, ska möjliggöra de tidigare kommunicerade och fastställda målen för 2023:

 • Signera kundkontrakt för 25 robotenheter för leverans 2024
 • Signera avtal med pilotkund avseende Ekobot PLUS
 • Signera avtal med distributör i Danmark
 • Signera avtal med leverantörer för produktion
 • Säsongen 2023 genomförd och utvärderad där existerande robotar ska ha genomgått en prestandaförbättring
 • Prototyptillverkning avslutad samt produktion av nästa robotgeneration påbörjad inför leverans 2024
 • Produktionsoptimering med fokus på kostnadsreduktion av verktygssystem och robotsystem ska vara inledd
 • Utveckling av verktygssystem för ny gröda påbörjad

Ansvarig analytiker hos Analyst Group kommenterar

"Ekobots jordbrukarrobot WEAI agerar som ett substitut för befintliga bekämpningsmetoder, vilka är antingen manuell bekämpning eller kemisk bekämpning via traktorsystem. WEAI minskar jordbrukares arbetskostnader genom mindre behov av manuellt arbete, samtidigt som roboten har en låg miljöpåverkan då WEAI är eldriven och fri från bekämpningsmedel. Rådande omständigheter inom jordbrukssektorn, med bristande arbetskraft samt ökade regulatoriska krav, skapar förutsättningar för Ekobot att vinna marknadsandelar där Bolaget kan kapitalisera på jordbrukares innovationsbehov. Ekobot har efter genomfört fältförsök ett Proof of Concept som påvisat fördelarna med WEAI, såväl som att Bolaget sedan tidigare redan har levererat sina första orders. Robotmarknaden inom jordbrukssektorn estimeras som nämnt att växa snabbt och nå ett värde omkring 12 miljarder dollar år 2026, vilket ger Ekobot en strukturell medvind.

Vidare anser vi att kvalitén i Ekobots lösning även har bekräftats av Navus Ventures tidigare investering under hösten 2022, såväl som att Navus åtagit sig att teckna cirka 14 % i den pågående företrädesemissionen. Lely, Navus Ventures moderbolag, är ett marknadsledande bolag inom sektorn med omfattande erfarenhet av att kommersialisera liknande produkter, en kunskap som Ekobot förväntas kunna dra stor nytta av i samband med Bolagets expansion på nya marknader samt i kommersialiseringsfasen i stort. Vidare kan Ekobots molnbaserade mjukvarutjänst Ekobot PLUS, vilken ska lanseras under 2023, addera ytterligare värde genom datasammanställning och analys för att hjälpa jordbrukaren att ta beslut avseende bevattning, gödsling och skörd. Datainsamlingen möjliggör för Ekobot att via robotplattformen vidareutveckla och erbjuda nya SaaS-lösningar vilket resulterar i en skalbar lösning som stärker marginalen, något som Analyst Group anser utgör en bra värdedrivare för Ekobot då även fler intäktsströmmar per kund kan uppnås."

Analyst Groups investeringsidé avseende Ekobot

Konkurrenskraftig produkt med avancerad teknik

WEAI:s artificiella intelligens och visionsteknik tillåter effektiv eliminering av ogräs och kan samtidigt bistå med värdefull datainsamling och analys för kunder genom tilläggstjänsten Ekobot PLUS. Implementering av Ekobot PLUS skapar datamässiga och kvantitativa förutsättningar för jordbrukare att bedriva precisionsjordbruk, vilket medför kostnadsbesparingar, ökade skördevolymer och bättre marginaler för jordbrukaren. Analyst Group ser som nämnt detta som en stor värdedrivare då fler intäktsströmmar per kund kan genereras. Ekobots produkt minskar inte bara behovet av arbetskraft och användandet av pesticider, utan har även i fältförsök påvisat att skörden, vid bland annat lökodling, har ökat med 6 % jämfört konventionell odlingsteknik.

Starkt underliggande marknadstillväxt

Ekobot verkar på en marknad som visar stark underliggande tillväxt, där den globala marknaden för robotar inom jordbrukssektorn estimeras att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 19 % från 4,9 miljarder dollar år 2021 till 11,9 miljarder dollar år 2026. I och med rådande brist av arbetskraft, i kombination med ökade restriktioner gällande användandet av kemikalier, har jordbrukare i allt högre grad incitament att använda sig av mekaniska metoder, såsom Ekobots WEAI, för att förbli konkurrenskraftiga. Ekobot kan kapitalisera på denna marknadstrend genom att erbjuda en hållbar, lönsam, miljövänlig och långsiktig lösning.

Kommersiellt genombrott

Ekobot uppnådde under Q1-22 sitt kommersiella genombrott genom att ha erhållit order om pilotinstallation hos en kund i Nederländerna samt hos en svensk kund, med ordervärden som uppgick till 150 tSEK respektive 360 tSEK. Vidare signerade Ekobot ett kundavtal med en av Sveriges största ekologiska grönsaksodlare till ett ordervärde om 900 tSEK under Q3-22. Jordbrukssektorn är i regel konservativ med långa ledtider men Ekobot har nu passerat flertalet milstolpar för att påvisa produktens tillförlitlighet vilket öppnar upp för ökad försäljning. WEAI har vid fälttest på ekologiska odlingar, där säsongsarbete stått till buds, visat break even redan inom ett år efter att produkten tagits i bruk. I takt med att Ekobot ökar sin försäljning förväntas skalbarheten påvisas genom fler mjukvarulösningar och därmed ökade intäkter per kund, då Ekobot på så vis kan öka sin eftermarknadsförsäljning, vilket resultera i en högre marginal.

Rätt kompetens på plats

Nederländska Venture Capital-bolaget Navus Ventures investerade i Ekobot under oktober 2022, via en riktad emission om 2,4 MSEK. Navus Ventures är en investeringsarm inom Lely Industries-sfären, en av sektorns globalt marknadsledande bolag inom jordbruksteknologi med en årlig omsättning på 600 MEUR. Lely Industries marknadsför och distribuerar jordbruksmaskineri vilket Ekobot förväntas kunna dra nytta av. Vidare anses Ekobots ledning var av rätt kompetents med en gedigen erfarenhet, vilket i kombination med ett stort insiderägande skapar bra förutsättningar till att generera ett ökat aktieägarvärde.

”Peer-bolag” visar på det starka intresset av jordbruksrobotar

Carbon Robotics är ett amerikanskt bolag som har likheter med Ekobot vad gäller produkt och affärsmodell. Carbon Robotics verkar inom USA och företagets produkt LaserWeeder använder sig av laserteknik för ogräseliminering. År 2021 genomförde Carbon Robotics en nyemission för att påskynda kommersialiseringen av sin produkt, där företaget reste cirka 27 miljoner dollar för att möjliggöra fortsatt utveckling av produkten, uppskalning av produktionen samt öka investeringarna i marknadsföring- och försäljningsinsatser. Kapitalanskaffningen och efterföljande satsning gav effekt i form av att Carbon Robotics sålde slut på sina robotar av årsmodellerna 2021 samt 2022, såväl som att mängden förbeställningar av nästkommande generation inför planteringar år 2023 ökade kraftigt. Detta påvisar tydligt vikten av tillgång till expansionskapital, vilket Ekobot nu kommer att erhålla i samband med sin företrädesmission.

Ytterligare en intressant kapitalanskaffning är den som FarmWise genomförde under 2022, där företaget reste 45 miljoner dollar med syftet att accelerera sin R&D-utveckling såväl som utrullningen av sin produkt Vulcan.

Inom segmentet autonom mekanisk ogräsreglering i grönsaksodling på friland är konkurrensen enligt Ekobots bedömning fortfarande relativt låg. Flera potentiella konkurrenter har valt att fokusera på precisionsbesprutning med bekämpningsmedel. I nedan tabell framgår en sammanställning av andra aktörer som på olika sätt erbjuder jordbruksrobotar.

1Bolaget har blivit förvärvat av amerikanska John Deere.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 23 februari – 9 mars
 • Teckningskurs: 2,5 kr
 • Emissionsvolym: 21,4 MSEK
 • Garanti- och teckningsåtagande: 85 %
 • Värdering pre money: 10,7 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna med BankID Läs mer på Ekobots hemsida Prospekt

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Ekobot

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt