Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

23 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Fondrobot

Fondrobot / sparrobot som investeringsform (guide) – Vilken är Sveriges bästa fondrobot november 2023? Jämförelse av 5 populära svenska fondrobotar

Sidans innehåll

Fondrobotar som sparform har vuxit kraftigt i popularitet under de senaste åren. I denna guide introducerar vi dig till vad en fondrobot är (även kallad sparrobot, robotrådgivare eller investeringsrobot), undersöker och jämför de bästa fondrobotarna på den svenska marknaden – häng med!

Digitaliseringstrenden sköljer som en gigantisk våg över alla olika branscher – och så även finansbranschen, där traditionella alternativ utmanas av nya spelare som tar hjälp av den tekniska utvecklingen och nya innovationer för att förbättra spelplanen för oss som sparare/investerare.

“Gammelbankerna” har i många avseenden blivit “fat and happy” med sin mer eller mindre “monopolliknande” ställning och i kölvattnet av detta kan vi se nya, mer innovativa aktörer ta marknadsandelar för varje dag som går inom områden som bolån, aktiehandel och förvaltningsrelaterade tjänster.

Innehåller reklamlänkar till Lysa, Avanza och Nordnet.

Mest populära fondroboten med över 120 000 kunder
Många och bra externa omdömen
Låg avgift från 0,39%
KOM IGÅNGNya kunder som använder Börskollens unika länk får automatiskt upp till 20 procent rabatt på Lysas avgift i 3 månader!
Många och bra externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Något högre avgift från 0,64%
Få externa omdömen att utgå från
Minsta fondrobotaktören i jämförelsen
Låg avgift från 0,31%
Tveksamt om den ens bör klassas som fondrobot
Består av 6 olika blandfonder
Tveksamt om den ens bör klassas som fondrobot
Begränsad info att utgå ifrån

Introduktion – Vad är en fondrobot?


Låt oss börja från början och förklara lite mer kring vad fondrobotar faktiskt är för något. En fondrobot är en tjänst som automatiserar dina investeringar/ditt sparande. Det finns många olika benämningarna av tjänsten, däribland digital investeringstjänst, sparrobot, robotrådgivare eller investeringsrobot.

Trots de många olika benämningarna är marknaden i stort sett koncentrerad till ett fåtal populära aktörer – vilka i stor utsträckning erbjuder en liknande typ av tjänst där vi fortsättningsvis kommer att utgå från det gemensamma samlingsnamnet som oftast är just fondrobot.

Genom att besvara ett antal frågor kring din ekonomi och ditt/dina sparmål, ger du den information som behövs för att kunna sätta ihop ett individanpassat erbjudande. Utifrån dina specifika svar skapar sedan fondroboten ett förslag på hur dina pengar ska förvaltas på bästa sätt och med lämplig risknivå.

Vad är skillnaden mellan en fondrobot, robotrådgivare, investeringsrobot och sparrobot?

Som vi nämnde ovan har “kärt barn många namn” och det finns idag ingen stor skillnad mellan tjänsten fondrobot och definitionen av robotrådgivare, investeringsrobot eller sparrobot. Det som kan avvika mellan olika aktörer är investeringsformen – där en fondrobot investerar i fonder och en robotrådgivare och investeringsrobot även kan direktinvestera i aktier.

I denna guide har vi dock valt att jämföra just fondrobotar och hur de mest populära bästa fondrobotarna på den svenska marknaden skiljer sig åt. De grundläggande egenskaperna hos en fondrobot är huvudsakligen desamma för samtliga av de aktörer som vi har valt att tittat på, nämligen;

Att erbjuda en smidig, automatiserad investeringstjänst med målsättningen att ge en så hög riskjusterad avkastning som möjligt till ett rimligt pris!

Varför ska man investera med en fondrobot?

Så, varför ska man som sparare/placerare välja att investera med fondrobotar och robotrådgivare? De aktörer som erbjuder en fondrobot strävar efter att kombinera de bästa från “människa och maskin” – där både människan och “maskinen” (automatisering, artificiellt intelligens, slaviskt efterföljande av regler etc) har sina respektive för- och nackdelar.

Kombinerar det bästa från “människa och maskin”


Fondrobotar och robotrådgivare automatiserar många av de moment som inom vanlig traditionell rådgivning både är tidskrävande och dyra. Man kan säga att en stor del av det jobb som fondroboten gör går att jämföra med arbetet som den fysiska rådgivaren (personen) på banken eller ett traditionellt fondbolag annars utför. Inom många områden är fondrobotar helt enkelt bättre lämpade och mer effektiva, vilket i förlängningen innebär att förvaltning och rådgivning generellt sett blir billigare och därmed kan tillhandahållas till ett lägre pris för dig som kund.

Som en parentes till ovan är det dock viktigt att fondrobotar inte förväxlas med börsrobotar (robothandel) som styrs av algoritmer med syfte att tjäna pengar genom snabba upp och nedgångar på börsen (och då vanligtvis i aktier eller andra former av derivat).

Traditionell rådgivning kan innebära skeva incitament

Därtill är den fysiska rådgivaren ofta mer begränsad och kan/får ibland bara välja fonder utifrån ett begränsat utbud. Det kan exempelvis handla om att man primärt erbjuder sina egna fonder eller att man i större utsträckning väljer de som genererar någon form av “kick-back” eller provision.

Genom att som fondrobotaktör själv inte ta emot några provisioner, kan man istället betala tillbaka dessa direkt till kunden och därmed hålla fondavgifterna låga. De fondrobotar vi har valt att jämföra har valt något olika vägar när det kommer till just provisioner. Eftersom det är en faktor som spelar in för de långsiktiga förutsättningarna att generera avkastning, har vi i vår jämförelse valt att kommentera hur respektive aktör väljer att agera.

Urvalet av fonder sker huvudsakligen manuellt hos de traditionella fysiska rådgivarna medan det hos fondrobotarna skiljer sig lite åt. Hos vissa görs urvalet också helt manuellt, medan hos andra tar man nytta av själva roboten för att screena igenom en stor mängd parametrar och sålla fram de bästa fondförslagen – varpå en människa manuellt kan säkerställa kvalité och göra de slutliga valen.

Fördelen med en fondrobot är att många dyra och administrativt tunga delar kan automatiseras. Det gör att digitala investeringstjänster generellt har en lägre avgift än många traditionella aktörer. Tack vare ett ökat intresse att investera genom fondrobotar har volymerna för totalt insatt kapital ökat och i takt med dessa växande volymer får aktörerna bättre möjlighet att förhandla om den underliggande fondavgiften. Det tillsammans med att flera av fondrobotbolagen inte tar ut provisioner (utan istället betalar tillbaka dessa till dig som kund) och dessutom kan välja fonder utan egenintresse, gör att avgifterna generellt kan hållas väldigt låga – något som absolut gör skillnad för avkastningen över tid!

2000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Automatisk “ombalansering” för att säkerställa samma risknivå över tid

Samtliga fondrobotar som vi har med i vår jämförelse erbjuder någon form av ombalansering, vilket innebär att fondroboten automatiskt återställer den procentuella fördelningen av de olika fonderna/kategorierna i portföljen. Den främst fördelen är att säkerställa att man konstant behåller samma risknivå över tid, men forskning (som flera av de olika fondrobotarna hänvisar till) påvisar också att den riskjusterade avkastningen även blir jämnare och högre över tid när ombalansering används.

Den automatiska anpassningen i form av om-/rebalansering bidrar till att fondroboten i mycket högre utsträckning än motsvarande traditionell fysisk rådgivning kan anpassa din investering. Denna precision säkerställer att du får bästa möjliga förutsättningar för god avkastning över tid.

Olika fondrobotar hanterar ombalanseringen lite olika; antingen på gruppnivå eller individuellt per konto. Fördelen med att göra det sistnämnda är att du får en helt individuell anpassning för just ditt sparande – baserat på när du startade ditt sparande och hur det har utvecklats. Alternativet är att alla med samma fondportfölj får samma justering/rekommendation, vilket kommer med nackdelen att precisionen på individnivå blir något sämre (och indirekt därmed även möjligheten till avkastning över tid).

Fondrobotens avgift är viktig – Men lägre avgift är inte nödvändigtvis alltid bättre

Avgifterna för de mest populära fondrobotarna på den svenska marknaden (såväl som vid en jämförelse med andra alternativ) skiljer sig givetvis åt. Du finner mer utförlig information i vår detaljerade summering och jämförelse nedan, men vi tycker också att det är på sin plats att föra ett generellt resonemang kring hur pass mycket vikt man bör lägga vid avgiften i sig och vad man bör tänka på.

För två helt identiska fondrobotar, med samma riskmandat och som presterar precis lika bra i sin förvaltning kommer avgiften givetvis att spela roll. I detta scenario kommer en lägre avgift innebära att den slutliga totalavkastningen för dig som kund blir högre och vice versa – allt annat lika! Med det sagt, är det sällan eller aldrig så att de konkurrerande alternativen är helt identiska och som kund behöver man väga in samtliga parametrar som grad av service, hur enkel och smidig tjänsten är, grad av diversifiering, urval av strategier – och inte minst hur hög avkastningen (eller egentligen den riskjusterade avkastningen) för respektive fondrobotstrategi faktiskt har varit!

Exempel: Fondrobot A har en total årlig förvaltningsavgift på 0,30 % och har under det senaste året haft en avkastning på 20 %. Fondrobot B har istället en avgift på 0,50 % men har under motsvarande period avkastat 25 %. Vilken av dessa fondrobotar hade du valt? Fondrobot A med den lägre avgiften, eller Fondrobot B som trots sin högre avgift har genererat mer avkastning åt dig som kund?

Ovan är givetvis ett teoretiskt förenklat exempel, men faktum är att det är så verkligheten ser ut. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, men är oavsett en bra indikation på hur respektive aktör faktiskt har presterat och är tillsammans med den totala avgiften en parameter som vi tycker att man bör lägga vikt vid. Därutöver får man själv väga in personliga preferenser och val – och dessa ser ju som bekant olika ut från person till person.

Med det sagt är avgiften en parameter som på förhand är känd (till skillnad från förväntad avkastning) och givetvis en viktig variabler som över långa tidsperioder spelar en stor roll. Vi kan dock tycka att sökande efter den lägsta avgiften ibland kan gå till överdrift och vill därför betona att det är viktigt att se till helheten.

Fördelar och nackdelar med att investera med fondrobotar och robotrådgivare


Nedan belyser vi några av de för- respektive nackdelar som vi upplever finns när man överväger valet mellan att investera med fondrobotar och robotrådgivare relativt att vända sig till en traditionell rådgivare/bankman eller att sköta sina investeringar helt på egen hand.

Som alltid bör understrykas att valet givetvis är helt individuellt och beroende av din kunskapsnivå, tiden du är villig att själv lägga ner på dina investeringar och även en rad andra faktorer. Exakt utformning kan givetvis också skilja sig åt något mellan de olika aktörernas fondrobotar.

Översikt – Några av fördelarna med att investera med en fondrobot

 • Generellt lägre avgifter än många jämförbara alternativ.
 • Erbjuder ett färdigt urval av fonder baserade på dina personliga preferenser och sparmål – dessutom med ett brett fondutbud som ger god riskspridning.
 • De flesta av fondrobotarna tar inte emot provisioner från fondbolagen, utan betalar istället tillbaka dessa till dig som kund (i jämförelsen nedan har vi försökt att specificera hur de olika aktörerna agerar.)
 • Automatisk “ombalansering” för att löpande säkerställa att din önskade risknivå behålls konstant över tid samt för att maximera din avkastning.
 • Smidiga lösningar som gör det enkelt att komma igång och automatisera – perfekt exempelvis för löpande månads- och/eller pensionssparande.

Ytterligare en anledning att använda sig av fondrobotar är att du får många fördelar utan att avstå från det som många upplever säkert med den vanliga banken. Av de aktörer som vi har tittat på i denna guide erbjuder samtliga fria insättningar och uttag. Det innebär att dina pengar är lika enkla att sätta in och ta ut som hos din vanliga bank. Dessutom omfattas samtliga aktörer av Statliga Riksgäldens investerarskydd, precis på samma sätt som hos de traditionella bankerna (läs mer om detta nedan under FAQ).

Det är dock viktigt att komma ihåg att sparande med fondrobotar, precis som alla typer av investeringar innebär alltid en risk. Fonder kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för framtida avkastning. Sparande med en fondrobot har dock historiskt visat på en stabil utveckling vid en jämförelse med likvärdiga alternativ.

Enkelhet, kontinuitet, precision och riskspridning till en låg avgift

Med ovan som kontext har vi under de senaste åren fått se fondrobotar som tjänst växa i popularitet och vi är övertygade om att trenden är här för att stanna. Branschen drivs framåt av flera innovativa aktörer som investerar tungt för att bli bättre och ännu mer konkurrenskraftiga för varje dag som går.

Om du själv inte har ett stort intresse och aktivt följer börsens utveckling kan det vara väldigt svårt att på egen hand skapa en tydlig strategi och följa den slaviskt år ut och år in. Här kommer fondrobotarna in i bilden med ett enkelt, smidigt och personligt anpassat erbjudande som baseras på de val och preferenser som är centrala för just dig. Hur lång sparhorisont har du? En lägre risknivå eller maximal andel aktier för högsta möjliga avkastningspotential över tid? Värnar du om hållbarhet och vill bara välja fonder som undviker vissa branscher?

Möjligheterna till anpassning är många, och varierar givetvis från fondrobot till fondrobot, men sammantaget erbjuds du en (eller flera) färdigpaketerade investeringsstrategier med tillhörande löpande förvaltning och optimering efter de mandat som du har givit robottjänsten.

Det finns ett gigantiskt utbud av fonder att välja på, och minst lika många aspekter som spelar in i urvalet av fonder för att skapa en avvägd portfölj som är anpassad till just dig.

Fondrobottjänsterna väver samman mänskligt kunnande och erfarenhet och kombinerar med “robotens” förmåga till slavisk regelefterlevnad utan inblandning av känslor, uthållighet och precision – vilka tillsammans utgör centrala fundament i en framgångsrik förvaltningsstrategi!

Fondroboten gör också löpande automatiska ombalanseringar vilket säkerställer att du inte tar mer risk än nödvändigt samt verkar för att maximera din totala avkastning. Det är svårt att själv avgöra och manuellt hantera detta – och här är tekniken och robotens algoritmer mycket svårslagna.

Utöver tidigare nämnda egenskaper håller också samtliga fondrobotar den totala avgiften lägre än många traditionella aktörer och alternativ. Att undvika onödigt höga avgifter är en viktig faktor för ditt långsiktiga sparandet. Någon procent i lägre avgift kan handla om tiotusentals eller till och med hundratusentals kronor i skillnad för värdeutvecklingen över längre tidsperioder.

Innehåller reklamlänkar till Nordnet, Lysa och Avanza.

Mest populära fondroboten med över 120 000 kunder
Många och bra externa omdömen
Låg avgift från 0,39%
KOM IGÅNGNya kunder som använder Börskollens unika länk får automatiskt upp till 20 procent rabatt på Lysas avgift i 3 månader!
Många och bra externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Något högre avgift från 0,64%
Få externa omdömen att utgå från
Minsta fondrobotaktören i jämförelsen
Låg avgift från 0,31%
Tveksamt om den ens bör klassas som fondrobot
Består av 6 olika blandfonder
Tveksamt om den ens bör klassas som fondrobot
Begränsad info att utgå ifrån

Nackdelar med fondrobotar

För den som är väldigt intresserad av börsen och själv vill göra urvalet av fonder kan en fondrobot givetvis kännas begränsande i termer av urval. Själva kärnan i tjänsten för fondrobotar är att erfarna förvaltare gör urvalet av fonder, med hänsyn tagen till såväl fondens innehav, riskbild, historiska prestation och associerade avgifter. Detta urval ligger sedan till grund för de olika strategierna och anpassas slutligen efter de val som du som kund gör när du sätter upp och väljer den/de fondrobotar som passar dig bäst.

Om du själv tror att du på egen hand kan göra ett bättre urval av fonder, och dessutom löpande se över dessa, anpassa, riskjustera och optimera din/dina portföljer finns det givetvis ingen anledning att låta någon annan göra jobbet. Frågan är dock OM du kommer göra det? Och dessutom över långa tidsperioder, i ur och skur och med livets alla påfrestningar? I så fall, varför inte prova 1-2 olika fondrobotar/strategier och därutöver 1-2 egna fondportföljer så kan du efter några år jämföra utfallet och utvärdera skillnaden?

Man kan med fördel använda en fondrobot som ett komplement till sitt övriga sparande. Exempelvis kan det vara svårt, till och med omöjligt, att sätta samman fondportföljer som förväntas generera lika hög riskjusterad avkastning som en fondrobot. Fonderna i en portfölj är sammansatta för att komplettera varandra på ett optimalt sätt. Det kräver djup kunskap och förståelse för hur olika tillgångar, branscher och geografiska områden behöver samverka.

Det är naturligtvis fullt möjligt att i relativt stor utsträckning själv välja samma fonder och fördelning som fondroboten. Men betänk då även att flera av aktörerna betalar tillbaka eventuella provisioner och kick-backs till dig som kund, kan förhandla till sig volymrabatter, i vissa fall även kan välja bland institutionell fonder som för dig som privatperson inte ens är möjliga att köpa och dessutom löpande screenar marknaden med målet att hitta de bästa fonderna/villkoren på marknaden. Med andra ord är det väldigt sannolikt att det kommer att bli dyrare att plocka ihop och köpa fonderna på egen hand – även när man inkluderar fondrobotens egen avgift!

Som med alla investeringar finns det självklart risker med att använda en fondrobot. Investeringar kan både öka och minska i värde och det finns alltid att finnas en risk att man förlorar delar av eller hela sitt insatta kapital. Vi är dock av åsikten att fondrobotar generellt sett får anses ha en lägre risk än att du som genomsnittlig investerare själv väljer fonder och placerar på egen hand.

Exempel: Kraften i ränta-på-ränta och skillnaden mellan sparande och investering


Med en väl balanserad blandning av fonder och löpande ombalansering bedömer vi att en fondrobot är ett bra alternativ för ett långsiktigt månadssparande. Alternativet är för många är ett vanligt bankkonto som upplevs tryggt och säkert. Verkligheten är dock en annan. Idag har vi har ett inflationsmål på omkring 2 procent per år, vilket innebär att du måste ha en minst lika hög avkastning på ditt sparande för att dina pengar inte ska tappa i värde över tid. Idag har i princip alla sparkonton lägre ränta än så – och de flesta ger ingen ränta alls! I praktiken betyder det att alla som sparar långsiktigt på ett bankkonto minskar värdet av sitt sparkapital för varje år som går – på grund av inflationen.

Skillnaden mellan att spara och investera är stor. Ett exempel är ett vanligt barnsparande under 18 års tid på 500 kr i månaden. Efter 18 år har man sparat 108 000 kr. Om man istället hade investerat till börsens genomsnittliga avkastning på 8 procent per år hade slutbeloppet varit runt 225 000 kr, där ca 117 000 kr av dessa utgör ren avkastning. Fondroboten är ett bra alternativ för just den här typen av långsiktigt sparande.

Fondroboten sköter den löpande förvaltningen, drar fördel av börsens upp- och nedgångar och säkerställer samtidigt en anpassad risknivå. Fondroboten sköter dessutom allt praktiskt åt dig med rapportering till Skatteverket vilket underlättar och sparar tid vid deklaration.

Givetvis bör det i sammanhanget understrykas att ett vanligt sparkonto innebär ett lägre risktagande, då pengarna inte är placerade i aktier eller fonder, men poängen som vi vill få fram är att du faktiskt förlorar pengar (“köpkraft”) för varje år som går. För sparkapital där du har en längre tidshorisont har börsen historiskt varit alternativet att föredra!

Tips: Prova vår smidiga kalkylator för att räkna ut ränta-på-ränta-effekten

Kika gärna in vår smidiga ränta-på-ränta-kalkylator och räkna ut hur ditt sparande kan utvecklas baserat på just dina förutsättningar i termer av sparkapital, tid och potentiell avkastning!

Fler tips: Tänk på detta innan du börjar investera (oavsett sparform)

 • Spartiden bör vara över 2 år – gärna längre!
 • Se till att du också har ett kortsiktigt buffertsparande på plats, exempelvis via ett vanligt sparkonto.
 • Sitt på händerna och håll dig till ditt sparmål utan att röra pengarna under tiden.
 • Sätt upp olika konton för olika sparmål och låt fondroboten hjälpa dig med att anpassa risken.
 • Månadsspara gärna – då sprider du dessutom ut dina köp vid olika tillfällen och köper i både upp- och nedgång.
 • Avgifter är viktigt, men lägst avgift behöver inte alltid vara bäst. Avgift i förhållande till prestation (riskjusterad avkastning) över tid är det som är mest centralt.

Vilken är den bästa fondroboten 2023?


Intresset för fondrobotar har vuxit i popularitet under de senaste åren och ett flertal olika fondrobotaktörer har etablerat sig på den svenska marknaden. I vår genomgång nedan har vi i huvudsak valt att fokusera på de fem största och mest populära bästa fondrobotarna, vilka vi samtliga upplever har ett bra utbud och dessutom har funnits tillräckligt länge för att kunna bilda sig en uppfattning om. Vår målsättning är att jämföra dessa baserat på ett antal relevanta parametrar och föra ett tillhörande resonemang kring vilken (eller vilka) som vi tycker är den bästa fondroboten.

De fondrobotar som vi kommer att kika närmare på i vår jämförelse listar vi nedan.

Innehåller reklamlänkar till Lysa, Avanza och Nordnet.

Den 17/10 2023 förmedlades att fondrobotaktören Fundlers befintliga kunder överlåts till den digitala sparplattformen Levler, som är en del av Söderberg och Partners Wealth Management AB. Berörda kunder hos Fundler kommer att flyttas över till Levler i slutet av november. Vi har därför tagit bort Fundler i denna jämförelse av fondrobotar!

Jämförelse av 5 populära svenska fondrobotar

I vår jämförelse har vi ställt upp ett antal relevanta parametrar, såsom externa omdömen, avgifter, lägsta möjliga insättning, erbjudandet som helhet, historiskt avkastning och övriga delar som vi bedömer är av intresse.

Vår målsättning är att jämförelsen ska ge en generell överblick över de olika aktörernas erbjudanden, vilket förhoppningsvis kan underlätta när man ska välja vilken/vilka fondrobotar som man vill investera med. Alla jämförelsepunkter är inte helt lika för samtliga aktörer och vi försöker därför även att “knyta ihop säcken” med en kort tillhörande kommentar om de för- och nackdelar som vi ser för respektive.

Lysa fondrobot

Omdöme:

 • Google: 4,9 / 5 (58 röster)
 • Trustpilot: 4,8 / 5 (1 968 röster)

Avgifter:

 • Till fondroboten: 0,24 % (gradvis ner till 0,15 % vid väldigt stort sparkapital).
 • Total avgift (inkl. transaktionsavgifter): från 0,37 % och uppåt (ner till 0,28 % vid väldigt stort sparkapital).

Fondprovisioner: Eventuella provisioner och kick-backs återbetalas i sin helhet till dig som kund genom att avgiften sänks med motsvarande belopp.

Lägsta insättning: 1 kr vid bankgiro, 1 000 kr för övriga insättningsmetoder och 200 kr vid månadssparande.

Ombalansering: Ja, automatiskt och regelbundet (månadsvis/vid behov).

Möjlighet till personlig investeringsrådgivning: Nej.

Plattformar:

 • Hemsida: Ja.
 • App: Nej.

Diversifiering/valmöjlighet: ETF-fonder och UCITS-fonder (fonder som har tillstånd att fritt marknadsföras i samtliga EU-länder). Ej alternativa tillgångsslag/råvaror.

Möjlighet att välja riskprofil i spannet 100/0 räntor/aktier till 0/100 räntor/aktier, där 100 % räntor motsvarar lägst risk/potential och 100 % aktier högst risk/potential. Även möjlighet att välja extra fokus på hållbarhet.

Produkter:

 • ISK (även digital flyttfunktion där du kan flytta ISK-sparande från annan aktör direkt till Lysa fondrobot).
 • KF/depå för företag.
 • Erbjuder även vanligt sparkonto, Lysa Sparkonto Auto.

Hållbarhet: Sparande hos Lysa erbjuder två investeringsinriktningar för sparande: Bred och Hållbar. Den breda inriktningen fokuserar på maximal riskspridning genom att investera i flera tusen bolag globalt, medan den hållbara fokuserar på hållbarhetsaspekten genom att begränsa investering i bolag vars verksamhet härrör exempelvis vapen, droger, kommersiell spelverksamhet eller fossila bränslen, samt ett ökat fokus på bolag med starka hållbarhetsarbeten (Svenska kyrkans riktlinjer).

Summering av för- och nackdelar med Lysa fondrobot:

Fördelar:

 • Många, höga omdömen/betyg.
 • Avgift i det lägre spannet (Kommentar: en parameter som vi dock anser att man enskilt inte bör stirra sig blind på).
 • Smidigt med digital flyttfunktion där man kan flytta ISK-sparande från annan aktör direkt till Lysa (Kommentar: innebär viss skattemässig fördel gentemot att själva likvidera en portfölj och flytta sparkapitalet från en ISK hos annan aktör till en nya ISK hos Lysa fondrobot).
 • Smidigt med sparkonto så att man kan dela upp sitt sparande smidigt inom ramarna för Lysa, och balansera kapital för kort (buffert) och lång sikt.

Nackdelar:

 • Erbjuder inte app, utan endast hemsida.
 • Något lägre grad av diversifiering då man inte investerar i alternativa tillgångar/råvaror.


Opti fondrobot

Omdöme:

 • Google: 3,9 / 5 (21 röster)
 • Trustpilot: 4,6 / 5 (444 röster)
 • App Store: 4,5  / 5 (9 092 röster)
 • Google Play: 4,3 / 5 (1 870 röster)

Avgifter:

 • Till fondroboten: 0,50 % (gradvis ner till 0,25 % vid väldigt stort sparkapital).
 • Total avgift (inkl. transaktionsavgifter): från 0,64 % och uppåt (ner till 0,39 % vid väldigt stort sparkapital).

Fondprovisioner: Eventuella provisioner och kick-backs återbetalas i sin helhet till dig som kund genom att avgiften sänks med motsvarande belopp.

Lägsta insättning: 200 kr.

Ombalansering: Ja, regelbundet (kvartalsvis/vid behov).

Möjlighet till personlig investeringsrådgivning: Nej (endast för kapital som överstiger 1 miljon).

Plattformar:

 • Desktop: Nej.
 • App: Ja.

Diversifiering/valmöjlighet: UCITS-fonder (fonder som har tillstånd att fritt marknadsföras i samtliga EU-länder) som även kan ha exponering mot råvaror.

Man erbjuder totalt 10 olika portföljer som delas in i “Låg”, “Medel” och “Hög” med riskprofilen i spannet 85/10/5 räntor/aktier/råvaror till 0/100 räntor/aktier, där 85 % räntor motsvarar lägst risk/potential och 100 % aktier högst risk/potential. Även möjlighet att välja extra fokus på hållbarhet.

Produkter:

 • ISK.
 • KF för företag.

Hållbarhet: Indelning i form av "normal", "miljövänlig" eller "hållbar", där miljövänlig fokusera på fonder som aktivt väljer bort investeringar som kan påverka miljön negativt medan hållbar går steget längre och väljer fonder som investerar i själva omställningen mot en mer hållbar värld, snarare än att bara välja bort saker som är skadliga för miljön.

Summering av för- och nackdelar med Opti fondrobot:

Fördelar:

 • Många, höga omdömen/betyg.
 • Den aktör som erbjuder högst grad av diversifiering i sin förvaltning.

Nackdelar:

 • Endast app.
 • Avgift i det högre spannet (Kommentar: som vi tidigare har påtalat bör man dock se till helheten av samtliga parametrar).


BetterWealth fondrobot

Omdöme:

 • Google: 5,0 / 5 (11 röster)

Avgifter:

 • Till fondroboten: 0,09-0,65 %.
 • Total avgift (inkl. transaktionsavgifter): från 0,31 % och uppåt.

Fondprovisioner: Tar inte emot fondprovisioner (då handel endast sker med ETF-fonder).

Lägsta insättning: 1 000 kr (50 000 kr för Dynamisk).

Ombalansering: Ja, regelbundet minst årligen eller vid behov.

Möjlighet till personlig investeringsrådgivning: Nej (endast till kunder med över 5 MSEK).

Plattformar:

 • Hemsida: Ja.
 • App: Nej.

Diversifiering/valmöjlighet: ETF-fonder som även kan ha exponering mot alternativa tillgångar/råvaror.

Strategisk/Dynamisk med möjlighet att välja riskprofil i spannet (ungefär) 90/10 räntor/aktier till 10/90 räntor/aktier, där 90 % räntor motsvarar lägst risk/potential och 90 % aktier högst risk/potential. Även möjlighet att välja extra fokus på hållbarhet.

Produkter:

 • ISK.
 • Depå för företag (ej KF).
 • Flytt av befintlig tjänstepension möjlig men lägsta belopp 100 000 kr.

Hållbarhet: När BetterWealth sammansätter en portfölj är målet att använda ESG-fonder så långt det är möjligt utifrån de kriterier som Better Wealth ställer på investeringar som ingår i någon av våra portföljer. Detta är krav på bland annat likviditet, kostnad, storlek, och förmåga att följa underliggande index.

Summering av för- och nackdelar med Better Wealth fondrobot:

Fördelar:

 • Lägst avgift (Kommentar: en parameter som vi dock anser att man enskilt inte bör stirra sig blind på).

Nackdelar:

 • Något högre belopp för lägsta insättning (i synnerhet för Dynamisk) än övriga aktörer.
 • Erbjuder inte app, utan endast hemsida.
 • Erbjuder inte Kapitalförsäkring för företag.
 • Få omdömen/betyg att utgå från.


Avanza Auto fondrobot

Kommentar: Det är tveksamt om Avanza Auto kan anses vara en fondrobot/robotrådgivare (även om det inte finns någon exakt definition att luta sig mot). Tjänsten saknar nämligen viktiga delar som övriga robotar har.

Omdöme:

 • Google: 2,9 / 5 (71 röster)
 • Trustpilot: 1,9 / 5 (219 röster)
 • App Store: 4,6 / 5 (56 055 röster)
 • Google Play: 3,5 / 5 (7 188 röster)

Kommentar: omdömena är inte specifikt knutna till Avanza Auto fondrobot utan till Avanza Bank som helhet.

Avgifter:

 • Till fondlösningen: 0,20 %.
 • Total avgift (inkl. transaktionsavgifter): från 0,33 % och uppåt.

Fondprovisioner: Eventuella provisioner och kick-backs återbetalas i sin helhet tillbaka till fonderna.

Lägsta insättning: 1 kr (100 kr vid månadssparande).

Ombalansering: Ja, kvartalsvis ombalansering (dock ej på individnivå) och uppdatering av data i modellen.

Möjlighet till personlig investeringsrådgivning: Nej.

Plattformar:

 • Hemsida: Ja.
 • App: Ja.

Diversifiering/valmöjlighet: Fondandelsfonder som även kan ha exponering mot alternativa tillgångar/råvaror.

Erbjuder sex olika strategier (Avanza Auto 1-6) med möjlighet att välja riskprofil i spannet (ungefär) 85/15 räntor/aktier till 0/100 räntor/aktier (där Auto 1 är den med högst andel räntor och lägst risk/potential och Auto 6 den med lägst andel räntor och högst risk/potential).

Produkter:

 • ISK/KF/depå.
 • KF för företag.
 • Flytt av befintlig tjänstepension möjlig.

Hållbarhet: Förvaltningsteamet placerar i fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och väljer bort fonder som investerar i ifrågasatta branscher eller i bolag med stora hållbarhetsrisker. På så sätt väljer man bort bolag med verksamhet inom till exempel vapen och kol, eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner om miljö och mänskliga rättigheter. Eftersom Auto framförallt investerar i andra fonder så sker ingen hållbarhetspåverkan direkt mot enskilda bolag. I stället så för förvaltningsteamet en dialog med fondbolagen för att fortsätta påverka dem i en mer hållbar riktning.

Summering av för- och nackdelar med Avanza Auto fondrobot:

Kommentar: Det är tveksamt om Avanza Auto kan anses vara en fondrobot/robotrådgivare (även om det inte finns någon exakt definition att luta sig mot). Tjänsten saknar nämligen viktiga delar som övriga robotar har.

Bland annat gör inte Avanza Auto någon genomgång och bedömning av varje kunds ekonomi och ger ej heller personliga portföljförslag eller förvaltning utifrån den bedömningen. I Avanza Auto behöver man som kund istället själv ta ansvar för att välja en av de sex blandfonder som tjänsten erbjuder, och själv sköta uppföljningen av sin ekonomi.

Det innebär inte per se att tjänsten är dålig, utan det är mer en fråga om belysa de skillnader som vi upplever finns.Nordnet One (tidigare RoboSave fondrobot)

Kommentar: Det är tveksamt om tidigare Nordnet RoboSave kunde anses vara en fondrobot, och sedan dess har Nordnet uppdaterat sin lösning till nuvarande Nordnet One – en lösning som på flera punkter inte kan anses vara en fondrobot / investeringsrådgivare (även om det inte finns någon exakt definition att luta sig mot).

Omdöme:

 • Google: 3,2 / 5 (52 röster)
 • Trustpilot: 2,7 / 5 (27 röster)
 • App Store: 4,3 / 5 (31 375 röster)
 • Google Play: 4,2 / 5 (20 479 röster)

Kommentar: omdömena är inte specifikt knutna till Nordnet One / RoboSave fondrobot utan till Nordnet Bank som helhet.

Avgifter: 0,35 % (hittar ingen information om ev. tillkommande avgifter).

Plattformar:

 • Hemsida: Ja.
 • App: Ja.

Diversifiering/valmöjlighet: Nordnet One låter dig välja mellan tre fonder som i sin tur innehåller en mix av fonder från hela världen. De är därmed något av en allt-i-ett-lösning om du vill slippa tänka på att själv välja ut vilka fonder som är bra att köpa. Du kan välja mellan tre olika paket: Försiktig, Balanserad eller Offensiv.

Produkter:

 • ISK / KF / depå.

Summering av för- och nackdelar med Nordnet One:

Kommentar: som sagt kan inte Nordnet One (eller ens tidigare Nordnet RoboSave) anses vara en fondrobot men vi har ändå valt att behålla den här i guiden för att bli mer heltäckande.Jämförelsen är senast uppdaterad 2023-10-18.

Hur kommer man igång och börjar spara med en fondrobot?

Nedan följer en guide med korta steg som förklarar hur du kommer igång och börjar investera med en fondrobot.

Guide steg-för-steg – Så börjar du spara i en fondrobot

Fördelen med en fondrobot är att det är enkelt att komma igång och att man får en bra anpassad förvaltning till en rimlig avgift. Det kräver heller inga förkunskaper och du behöver inte vara aktiv eller kunnig i ditt sparande.

Fondroboten gör de justeringar som behövs för att ditt sparande ska få möjlighet att växa baserat på dina personligt uppsatta sparmål. Nedan följer några korta övergripande steg kring hur processen går till när du vill komma igång med sparande med en fondrobot.

STÄNG X
Börskollen rekommenderar!4,8/5 i betyg hos Trustpilot – Unikt starterbjudande via Börskollen!
Populär fondrobot med över 120 000 kunder
Många och bra externa omdömen
Enkelt att komma igång – Låg avgift från 0,39%
Perfekt för regelbundet månadssparande
BÖRJA FONDSPARA

Nya kunder som använder Börskollens unika länk får automatiskt upp till 20 procent rabatt på Lysas avgift i 3 månader!

1) Välj fondrobot(ar). Ladda ner appen eller registrera dig på hemsidan. Läs mer om respektive fondrobot här:

Innehåller reklamlänkar till Lysa, Avanza och Nordnet.

2) Oavsett vilken av aktörerna ovan som du väljer behöver du besvara ett antal frågor om din ekonomi, ditt/dina sparmål samt vilken risk du är beredd att ta i ditt sparande. De flesta av fondrobotarna vi har tittat på rekommenderar en risknivå som är anpassad till din spartid (placeringshorisont). Då riskerar man inte att utsätta sitt sparande för en onödigt hög risk. Generellt brukar det rekommenderas en högre riskprofil ju längre spartiden är.

3) Signera och verifierar din identitet genom BankID.

4) Du får en rekommenderad samling fonder anpassade till ditt sparmål och kan vanligtvis välja mellan flera olika strategier eller inriktningar. Välj den som du tycker passar dig bäst – eller börja spara i flera olika strategier hos en och samma fondrobot alternativt hos flera olika aktörer.

5) Sätt upp ett sparande genom att antingen koppla ditt bankkonto eller göra din första insättning enkelt via Swish.

6) Du har nu satt upp ett sparande där fondroboten sköter det mesta av arbetet och som har goda förutsättningar att växa över tid. För att få ut så mycket som möjligt av ditt sparande är en rekommendation att även starta ett autogiro och påbörja ett löpande automatiskt månadssparande.

Fler vanliga frågor om fondrobotar och robotrådgivare

Vad är en fondrobot / robotrådgivare?

En fondrobot är ett enkelt investeringsalternativ som kombinerar de bästa delarna av “människa och maskin” för att skapa ett sparalternativ som ska vara enkelt att komma igång med och smidigt att använda för att investera på börsen. Fondroboten ger dig möjlighet till en bra individanpassad riskspridning för ett sparande för den som inte har tid, möjlighet eller viljan att förvalta sina sparpengar på egen hand.

Fondroboten anpassar fördelningen av fonder baserat på dina specifika sparmål och preferenser och ser till att löpande “ombalansera” i syfte att säkerställa att risknivån konstant håller sig till den nivå som du som kund har valt. Med ett automatiskt månadssparande får man bra möjlighet att dra nytta av börsen upp- och nedgångar och sprider dessutom ut köpen över tid.

Är en fondrobot en bra investeringsform?

Det är alltid svårt att ge ett exakt svar på vad som är bra eller dåligt då alla investerare har olika förutsättningar och preferenser, men vi är av åsikten att en fondrobot utgör ett bra alternativ för de allra flesta och i synnerhet de som inte har intresset eller tiden att själva följa börsen och utforma en egen sparstrategi helt på egen hand.

Som alltid bör man ha en långsiktig sparhorisont (gärna minst 2-3 års sikt) och fondrobotar passar exempelvis mycket bra som ett extra sparande till pensionen eller till dina barn. Av de aktörer som finns på marknaden idag har ett flertal redan flera års förvaltningshistorik och har därmed också kunnat påvisa att investeringsformen också ger ett bra förvaltningsresultat.

Vilka sparkontoformer (ISK, KF eller vanlig aktiedepå) kan man välja på  när man investerar med en fondrobot?

Som privatperson är det vanligast att man använder en ISK (Investeringssparkonto). Det utgör ett bra alternativ för de allra flesta, är enkelt och generellt sett även fördelaktigt rent skattemässigt. De fondrobotar som vi har tittat på ovan erbjuder samtliga Investeringssparkonton för dig som privatperson. Ytterligare en fördel med ISK är att det sker automatisk rapportering till Skatteverket, vilket underlättar vid deklaration och alltså ger ett mindre moment att tänka på.

Vissa av aktörerna ovan erbjuder även en möjlighet för företag att investera sin vinst eller överlikviditet. I det fallet sker förvaltningen istället genom en Kapitalförsäkring (KF) alternativt vanlig aktiedepå.

Vilka risker finns med att investera med en fondrobot?

Det finns alltid en risk med att investera oavsett vilken investeringsform du väljer och det är ingen garanti att du kommer att få någon avkastning på ditt investerade kapital. Det är viktigt att alltid anpassa risken till din investeringstid och dina specifika sparmål och det är just det jobbet som robotarna som sparform är utformade för och löpande optimerar åt dig.

Är pengarna säkra hos en fondrobot?


Samtliga fondrobotar som vi har tittat på omfattas av Statliga Riksgäldens investerarskydd. Skyddet omfattar de värdepapper och pengar som finansiella institut hanterar upp till ett värde på 250 000 kr. Med investeringstjänst menas bland annat köp, försäljning eller förvaring (depå) av värdepapper såsom aktier, fonder, obligationer eller derivatinstrument.

Detta ska inte förväxlas med Insättningsgarantin som enbart omfattar pengar som ännu inte är investerade.

Det innebär alltid en risk att investera sina pengar. Med en fondrobot kan man smidigt anpassa sin risk till sitt individuella sparmål och att investera med en fondrobot innebär inte i sig inte ett högre risktagande än att investera pengarna i fonder hos din vanliga bank.

Vad händer med mina pengar om ett av de företag som erbjuder en fondrobot försvinner?

Ett finansiellt institut får inte blanda ihop sina egna tillgångar med kundernas sparkapital. Om ett av de företag som erbjuder en fondrobot skulle gå i konkurs, köpas upp eller av någon annan anledning inte finnas kvar i sin nuvarande form, så påverkas inte dina insatta sparpengar. Din investering är helt separerad från bolaget som står bakom tjänsten. Det innebär att de fondandelar du äger alltid är dina och att all information om vart de finns och hur många andelar du äger är opåverkade.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 18 oktober 2023. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Stort intresse för programmering, entreprenörsskap, ekonomi och börsen. Inflyttad Stockholmare från Dalarna med en utbildning i Systemvetenskap. När jag inte spenderar tiden vid skärmarna gillar jag att åka skidor och snickra. Investerar på lång och meddellång sikt och min investeringsfilosofi bygger till mångt och mycket på momentumstrategier med inslag av swingtrading. På Börskollen sköter jag det tekniska och skriver gärna guider om investeringar men även nyheter om börsen och specifika aktier.

Du har läst

Fondrobot / sparrobot som investeringsform (guide) – Vilken är Sveriges bästa fondrobot november 2023? Jämförelse av 5 populära svenska fondrobotar

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: info@borskollen.se

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.