Preferensaktier | Vad är preffar? Bästa preferensaktier juni 2024
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

18 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Preferensaktier

Preferensaktier som investering (guide) – Bästa preferensaktierna och de med högst utdelning / direktavkastning juni 2024

Sidans innehåll

En preferensaktie är en slags blandning av en ränteobligation och en vanlig stamaktie. I grunden är det en aktie som ger dig som ägare rätt till utdelning före stamaktieägare. “Preffar” kan utgöra ett bra inslag i en diversifierad utdelningsportfölj och den höga direktavkastningen är det som lockar många.

 • Preferensaktier erbjuder utdelningsprioritet över stamaktieägare och kan erbjuda hög direktavkastning, vilket gör dem till ett attraktivt inslag i en diversifierad utdelningsportfölj.
 • Det är viktigt att känna till både fördelarna och nackdelarna med preferensaktier för att kunna göra informerade investeringsbeslut och optimera din portfölj.
 • För djupare förståelse och val av preferensaktier kan det vara nyttigt att utforska aktuella topplistor och göra ytterligare efterforskningar på egen hand.

Jämfört med vanliga aktier har preferensaktier både fördelar och nackdelar. Dessa egenskaper är viktiga att känna till så att du kan investera smart och få ut det mesta av aktierna som du väljer att placera pengar i. Nedan berättar vi därför mer om preferensaktier, hur det fungerar och vad som kan vara viktigt att tänka på när man investerar i “preffar”.

Du finner också två topplistor med aktuella preferensaktier som kan ligga till grund för fortsatt fördjupning på egen hand.

Topplista – 7 mest populära preferensaktierna juni 2024 med flest ägare hos Avanza

Innan vi går in på de mer teoretiska delarna som rör preferensaktier listar vi de aktier som är mest populära. Att välja de preferensaktierna som har flest ägare hos nätmäklaren Avanza behöver förvisso inte vara någon garanti för att man hittar de bästa, men det kan vara en bra start för vidare fördjupning. Nedan listar vi de sju mest populära preffarna hos Avanza sett till antalet aktieägare samt en tillhörande beskrivning av bolaget och dessa verksamhet.

OBS! Vi har exkluderat de bolag som har ställt in sin utdelning, som exempelvis Preservia, Obducat, Oscar Properties, footway och nu senast även Heimstaden, K2A och Svenska Nyttobostäder. Ett antal populära preferensaktier har också löst in på senare tid, exempelvis Aros och Klövern.

Som ni kan se ovan är majoriteten av de mest populära preffarna knutna till fastighetsbolag som är en väldigt kapitalintensiv bransch och de övriga är bolag med fokus på industri.

Var också noga med att kolla upp villkor för inlösen och inlösenkurs innan du investerar i preferensaktier!

 1. Corem Pref 6 955 ägare
  Corem Property Group är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget förvärvar, äger och vidareutvecklingar fastigheter runtom den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av fastighetsbeståndet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 2. ALM Equity Pref 5 649 ägare
  ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 3. NP3 Fastigheter Pref 4 863 ägare
  NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.
 4. Volati Pref 4 325 ägare
  Volati är en industrikoncern. Bolaget fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder. Volati driver verksamhet globalt med fokus på affärssegmenten handel, konsument och industri. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 5. Sdiptech Pref 2 991 ägare
  Sdiptech är en svensk teknikkoncern med inriktning mot urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom nyinstallation, modernisering, service och underhåll. Sdiptech har en uttalad tillväxtstrategi genom synergieffekter i koncernen samt via organisk tillväxt och förvärv. Bolagets huvudkontor ligger idag i Stockholm.
 6. Emilshus Pref 2 771 ägare
  Emilshus är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella fastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom Småland.
 7. Besqab Pref 2 387 ägare
  Besqab verksamhet är bostadsutveckling. Bolaget förvärvar och utvecklar fastigheter och är främst verksamma inom nyproduktion av bostadsrätter med särskilt geografiskt fokus på Stockholm och Uppsala. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse tillhörande service och tjänster. Besqab grundades under 2006 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Listan senast uppdaterad: 2024-05-29. Källa/inspiration: Avanza.

Introduktion: Vad är och hur fungerar preferensaktier?

En vanlig beskrivning av preferensaktier är att de är en hybrid mellan en vanlig aktie och en obligation. Preferensaktier ger i regel högre utdelning än en obligation, och samtidigt lägre risk än en stamaktie (stamaktier är namnet på vanliga aktier på aktiemarknaden). En vanlig anledning till att ett börsnoterat bolag väljer att ge ut preferensaktier är för att få in mer pengar i verksamheten.

Du känner igen dessa aktier på Avanza och Nordnet genom att deras namn slutar på “Pref”. Just ordet “preferens” i preferensaktier syftar på att dessa aktier ger dig som aktieägare förtur, både vad gäller utdelningar och vid eventuell konkurs. Trots att preferensaktier innebär en förtur till utdelningen så finns dock ingen garanti för att få utdelning, om det skulle hända att bolaget hamnar i en svår ekonomisk situation (vilket vi blivit varse i fallet med exempelvis fastighetsbolaget Oscar Properties).  

Preferensaktier ger dig en fast utdelning som redan är bestämd när du köper aktien. Därför vet du redan på förhand hur mycket utdelning som du kommer att få ta del av och när. Utdelningen sker vanligtvis en gång per kvartal, alltså fyra gånger om året.

Preferensaktie jämfört med en "vanlig" aktie

Precis som en vanlig aktie (stamaktie) kan en preferensaktie både öka och minska i värde. Likt vanliga aktier går det också att köpa och sälja en preferensaktie på börsen, bland annat hos nätmäklarna Avanza och Nordnet. Utöver dessa likheter finns flera skillnader mellan en pref och en vanlig aktie – lär dig mer om de viktigaste skillnaderna här:

Högre direktavkastning

Till skillnad från en stamaktieaktieägare får preferensaktieägaren oftast en på förhand fastställd utdelning, innan vanliga aktieägare har rätt att få någon utdelning. Den fastställda utdelningen är vanligtvis högre än den utdelning som stamaktieägare får, det vill säga att chanserna till en hög direktavkastning är större med preferensaktier.

Skillnaden mellan en preferensaktie och en stamaktie är att preferensaktieägaren oftast får en på förhand fastställd utdelning, innan vanliga aktieägare har rätt att få någon utdelning.”

Begränsad potential

Samtidigt ger preferensaktierna normalt inte rätt till någon högre utdelning än den som har fastställts vid utgivandet. Det innebär med andra ord att potentialen i preferensaktien är mer begränsad än i den vanliga (stam)aktien.

På grund av denna struktur – med en förutbestämd årlig utdelning och begränsad kurspotential – brukar man ofta jämföra preferensaktier med räntebärande obligationsplaceringar där utdelningen ser som en form av “ränta”.

Förtur men ingen garanti

En annan viktig skillnad mellan preferensaktier och stamaktier är företrädet som preferensaktier ger. Om bolaget av någon anledning får svårt att ge aktieutdelning så har aktieägare till preffarna prioritet framför stamaktieägare i samma bolag. Det här gäller också för återbetalning vid en konkurs. Men som vi nämnde tidigare är den här förturen dock ingen garanti och det är därmed inte säkert att du får dina investerade pengar tillbaka.

Rösträtten är ytterligare en skillnad, då du som äger en pref endast har 10 procent av rösträtten som en stamaktie ger. Slutligen har varje pref en fastställd inlösenkurs som gör att bolaget kan köpa tillbaka aktierna – lösa in dem – vilket inte är fallet med en stamaktie. En högre inlösenkurs brukar indikera att företaget inte planerar att lösa in aktierna. Läs mer om hur, när och varför preffar kan lösas in längre ner i guiden.

Preferensaktie jämfört med en obligation

Som du ser finns både likheter och skillnader mellan en pref och en vanlig aktie, och samma sak gäller om man jämför preferensaktier med obligationer.

Den största skillnaden mellan en preferensaktie och en obligation är att när ett företag ger ut preferensaktier så ökar inte skuldsättningen i balansräkningen. Utgivandet av preferensaktier räknas nämligen som aktiekapital och inte som en vanlig skuld, till skillnad från obligationer. Obligationer innebär ju nämligen att man lånar ut pengar till bolaget. För dig som investerar ger obligationer högre säkerhet än preferensaktier.

Likheten mellan en pref och en obligation är att aktiekursen brukar vara stabil och inte lika känslig för till exempel nyheter om företaget. Preferensaktieägare har dessutom bara 10 procent av stamaktieägarnas rösträtt. Detta gör att en pref snarare kan beskrivas som en högriskobligation än en lågriskaktie – även om den korrekta definitionen av en pref fortfarande är just en aktie.

Preferensaktier eller D-aktier?

D-aktier är en tredje kategori som det går att jämföra preffar med. Dessa skiljer sig åt på flera punkter. Den som äger D-aktier har till exempel inte företräde vid utdelning eller konkurs, utan måste vänta tills preferensaktieaktieägarna fått sin del. En D-aktie har inte heller någon inlösenkurs och därmed inget slut på sin löptid.

Likheten däremot är att utdelningen på D-aktier är högre än stamaktier. I likhet med preffar har nämligen D-aktier fast utdelning med en övre gräns. Regeln för en D-aktie är att utdelningen ska vara ett visst antal gånger större än stamaktiens utdelning.

Varför bolag väljer att ge ut D-aktier framför preferensaktier är ofta att D-aktier inte räknas som en skuld i balansräkningen, till skillnad från preffar som räknas som hälften skuld, hälften eget kapital.

Säker avkastning till låg risk – Här kan du jämföra sparkonton med högst ränta

Om du i tillägg till preferensaktier söker avkastning till lägre risk erbjuder sparkonton numera hyfsad ränta – i synnerhet om du kan tänka dig att binda dina pengar under en period. Nedan ser du aktuella sparräntor från olika banker och i vår stora guider Bästa sparräntan kan du fördjupa dig mer.

I tabellen nedan från Compricer kan du direkt jämföra traditionella sparkonton, som uppdateras löpande per automatik så att du alltid får se aktuell ränta från flera olika aktörer på marknaden. Du hittar såväl den aktuella rörliga räntan samt räntan för olika bindningstider.

Klicka dig gärna vidare och läs mer!

Viktigt att tänka på innan du investerar i preferensaktier

Likt alla investeringar är det viktigt att läsa på och vara medveten om riskerna innan man tar ett beslut. Aktier är ingen garanti för framtida avkastning, men genom att vara påläst och känna till vilka risker och möjligheter som finns så ökar du dina chanser till att se pengarna växa på lång sikt!

Fördelar / nackdelar: Stamaktier och preferensaktier

Det finns flera fördelar och nackdelar som preferensaktier respektive stamaktier ger. Här börjar vi med att sammanfatta en lista för att ge en snabb överblick av vad en preferensaktie innebär för dig som aktieägare jämfört med en vanlig aktie.

Fördelar med preferensaktier

 • Högre säkerhet än stamaktier
 • Du får förtur till utdelning
 • Vid konkurs är chansen att du får tillbaka det investerade kapitalet större
 • Hög och fast utdelning, ofta fyra gånger per år

Högre säkerhet än stamaktier
Kursen på en preferensaktie är inte lika beroende av bolagets vinstutveckling som en stamaktie är. Därmed är en pref ett relativt tryggt alternativ till vanliga aktier.

Prefensaktier ger förtur till utdelning
En annan fördel med preferensaktier är att de ger företräde till utdelningarna. Det innebär att det börsnoterade företaget alltid kommer att börja med att ge utdelning till de som äger preffar, och sedan resterande aktieägare.

Företräde även vid konkurs
Vid konkurs och likvidation gäller samma princip med förtur, ifall det skulle finnas någon möjlighet att återbetala aktieägarna det vill säga. Prefensaktier ger därmed företräde vid både utdelning och likvidation, men är ingen garanti för att ta del av dessa.

Löpande hög utdelning
Den höga utdelningen per år är en klar anledning till att preferensaktier blivit populära. Som aktieägare i en pref vet du på förhand hur stor utdelningen kommer att vara. Om du återinvesterar avkastningen kan du nå en bra ränta-på-ränta-effekt och få maximal lönsamhet på sikt.

Nackdelar med preferensaktier

 • Känsliga för ränteläget och inflation
 • Ingen garanti trots förtur
 • Risk för förlust om du handlar till hög inlösenkurs
 • Begränsad potential för tillväxt
 • Sämre rösträtt

Känsliga för ränta och inflation
I likhet med obligationer är preferensaktier känsliga för ränteförändringar. Om räntan stiger så minskar värdet på preferensaktier. Även inflationen påverkar preffar, då investerare efterfrågar bättre avkastning för att kompensera för den förlust som inflationen innebär.

Ingen garanti för utdelning
Det är viktigt att känna till att företrädet till utdelningen inte kommer med någon garanti till utdelning. Om bolaget beslutar om uppskjuten utdelning så har du däremot rätt att få samtliga sådana utestående utdelningarna före stamaktieägarna, om och när företaget återupptar sina utdelningar. Ett omtalat exempel på utdelningsstopp är Oscar Properties Pref. När bolaget 2019 hotades av konkurs beslutade man att sluta med utdelningar i sin preferensaktie.

Risk för förlust vid inlösen
Om bolaget löser in sina preferensaktier riskerar du att gå med förlust. Det gäller särskilt om du köpte aktien till hög inlösenkurs, det vill säga om priset på aktien är högre än inlösenkursen. Därför är det en bra idé att inte betala mer än den lägsta inlösenkursen för en pref.

I del fall som bolaget bestämmer att preffarna ska lösas in så blir du kompenserad enligt inlösenkursen, och riskerar att förlora mellanskillnaden om kursen är högre än vad du köpt aktierna för. Under de senaste åren är det flera bolag som beslutat om att lösa in sina preffar, bland annat SAS år 2018 samt Balder och Ratos år 2017.

Begränsad potential
Även om preferensaktier överlag ger en relativt hög direktavkastning så är potentialen begränsad jämfört med vanliga aktier. Detta eftersom aktiekursen inte kommer att stiga lika mycket som stamaktierna, samtidigt som utdelningen är fastställd till ett visst pris.

Sämre rösträtt
Slutligen har du som äger preferensaktier endast 10 procent av rösträtten jämfört med vanliga aktieägare vilket gör det svårare att få sin röst hörd.

Obligationsinnehavare går före aktieägare

Det kan vara värt att känna till att företaget som ger ut preferensaktier har en viss grad av flexibilitet. Om företaget istället har gett ut en obligation måste det betala ränta, annars riskerar företaget att fordringsägarna begär företaget i konkurs. Skulle konkursen vara framme är obligationsinnehavarna överordnade såväl preferens- som stamaktieägare när tillgångarna ska fördelas.

Om företaget å andra sidan ställer in utdelningen till preferensaktieägarna så riskerar de inte någon konkurs. Det kan dock bli en dyr historia för bolaget då utebliven utdelning vanligtvis räknas som ett innestående belopp som behöver betalas ut innan stamaktieägarna får rätt till utdelning. Det innestående beloppet räknas ofta även upp med en dyr ränta tills dess att det delas ut.

Preferensaktier ett alternativ till lån

Preferensaktier ges ofta ut av företag som antingen inte kan eller vill ta på sig lån (banklån eller obligationer) utan hellre tar in kapital i form av aktiekapital. Genom att ge ut teoretiskt högutdelande preferensaktier kan företaget ta in relativt stora belopp, och detta utan att stamaktieägarna späds ut.

En annan aspekt kan vara att företaget vill göra sig mindre beroende av banker och andra långivare. Preferensaktier räknas dessutom som eget kapital, vilket ökar bolagets soliditet jämfört med om de hade tagit lån istället vilket kan ge bättre kreditrating och därmed lägre räntor på de vanliga banklånen.

Preferensaktier inlösen – Vad innebär det?

Inlösen är ett begrepp som man behöver känna till om man ska handla med preferensaktier. Till skillnad från vanliga stamaktier finns det nämligen villkor för hur bolaget som givit ut preferensaktierna ska lösa in dem och till vilken kurs (inlösenkurs) det ska ske. En preferensaktie kan lösas in när som helst av bolaget, eller vid en bestämd tidpunkt, så att du blir av med den i utbyte mot ersättning enligt inlösenkursen.

I praktiken köper bolaget som har givit ut preferensaktierna tillbaka dem från dig till ett förutbestämt pris. Med andra ord ungefär som det fungerar om du skulle uppta ett banklån under en bestämd tidsperiod men vill betala tillbaka det när du inte har behov av kapitalet mer.

Över eller under inlösenkursen

Det händer att preferensaktier handlas både över och under den framtida inlösenkursen. Det är därför viktigt att du läser in dig på villkoren innan du gör en investering. Om du köper en preferensaktie till ett högre pris än inlösenpriset och inlösen sker, innebär det alltså en direkt kursförlust på mellanskillnaden.

Det finns heller inte alltid ett bestämt datum för när inlösen ska ske, utan det är något som kan beslutas av av styrelsen/aktieägarna på företagets bolagsstämma. Ibland sker även förtida inlösen, vilket kan beslutas med kort varsel.

Preferensaktier som komplettering till vanliga utdelningsaktier

I inledningen av den här guiden nämnde vi att preferensaktier kan vara en bra del i en diversifierad utdelningsportfölj. Detta eftersom preferensaktier ger hög utdelning jämfört med stamaktier men samtidigt generellt sett innebär lägre risk än vanliga utdelningsaktier.

Om du vill investera i aktier med hög utdelning, men utan onödigt hög risk, kan just preffar vara ett bra komplement. Du riskerar fortfarande saker som uppskjuten utdelning, och avkastning är ingen garanti, men tack vare att det finns flera likheter mellan preferensaktier och obligationer så är preferensaktier ett stabilt komplement till utdelningsportföljen. Dessa är inte lika känsliga för oro på börsen och du vet på förhand hur stor utdelningen blir.

Läs även: Vår stora guide om utdelningsaktier som investering.

Börsens bästa preferensaktier juni 2024?

Om du vill investera i din första preferensaktie återstår den stora frågan om hur man väljer de bästa alternativen. Nedan presenterar vi några olika listor med preferensaktier som du kan se som inspiration för att kika närmare på och läsa mer om. Men vilka är egentligen de bästa preferensaktierna?

Generellt sett kan man säga att precis som för utdelningsaktier är börsens bästa preferensaktier de som ger en hög direktavkastning till en så låg risk som möjligt. En generell tumregel är att att inte investera i preffar som har en högre direktavkastning än 7,5-8,0 %. Högre än så är ett tecken på att marknaden prisar in en för hög risk att framtida utdelningar kan komma att ställas in.

Det kan ibland vara nyttigt att vända på resonemanget och fundera på om du tror att ett bolag med kapitalbehov långsiktigt har möjlighet att betala en “ränta” (i form av utdelning) på “lånat” kapital som ligger på 10, 12 eller i vissa fall upp emot 15 %. Det är en ganska hög kostnad som också innebär att bolaget måste kunna avkasta minst denna summa, och betydligt mer, på den verksamhet eller de projekt som de bedriver eller investerar i för att ekvationen ska gå ihop sig över tid.

En annan aspekt är huruvida man ska köpa en preferensaktie som handlas ovanför sin inlösenkurs. Om det blir en förtida inlösen innebär det då att du gör en direkt kursförlust på din investering, vilket också bör vägas in.

Exempel: Pref X har inlösen på 100 kr, men aktien handlas nu på 105 kr. Vid en inlösen skulle det innebära att du förlorar nästan 5 % i ren kursförlust. Man kan därför argumentera för att börsens bästa preferensaktier är de som handlas under sin inlösenkurs, eller i varje fall till samma, och inte har en allt för hög direktavkastning.

Guide: Så kan du köpa preferensaktier hos Avanza eller Nordnet

Samtliga av de nedan listade preferensaktierna går att handla hos både Avanza och Nordnet. Bortsett från att courtaget möjligtvis kan skilja sig något åt mellan de båda populära nätmäklarna (och beroende på vilken courtageklass du väljer) tycker vi att tjänsterna i övrigt är likvärdiga och kan varmt tipsa båda två.

1. Registrera dig hos Avanza eller Nordnet och öppna ett konto. Handlar du mestadels med svenska aktier är ISK det vanligaste valet av konto. Överför pengarna som du vill investera till kontot från din vanliga bank.

2. Låt dig inspireras av listorna i den här guiden eller gör en egen analys för att hitta bra alternativ bland preferensaktierna. Sök efter aktiens namn hos nätmäklaren för att hitta den och dubbelkolla att det är bolagets preferensaktie, inte en annan typ av aktie.

3. Köp aktier i bolaget/bolagen för valfri summa. Sikta gärna på att komplettera bra preferensaktier med andra typer av investeringar för att diversifiera din portfölj och därmed sprida riskerna.

4. Återinvestera utdelningarna som du får för att nyttja ränta-på-ränta-effekten. Tänk långsiktigt och månadsspara gärna!

Tips: för en djupare jämförelse mellan de båda nätmäklarna tipsar vi om vår stora guide Nordnet vs Avanza – som nybörjare kan du öppna konto hos båda nätmäklarna och ha möjlighet att handla helt courtagefritt!

Tips – Automatisera ditt aktiesparande med smidiga tjänster

Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att hålla dig uppdaterad på aktiemarknaden och istället vill automatisera ditt sparande vill tipsa om tjänsten Sigmastocks.

Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att spara i aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj som skräddarsys efter dig och dina preferenser. Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

Tips: Om du vill automatisera ditt sparande men är mer intresserad av fonder rekommenderar vi istället att du besöker vår stora guide om Fondrobotar.

Lista – 10 svenska preferensaktier med högst direktavkastning juni 2024


Nedan listar vi de preferensaktierna som har den högsta direktavkastningen samt den årliga utdelning i parentes. Notera att preferensaktier oftast ger utdelning kvartalsvis, det vill säga en fjärdedel av det årliga beloppet nedan under varje kvartal.

OBS! Vi har exkluderat de bolag som har ställt in sin utdelning, som exempelvis Preservia, Obducat, Oscar Properties, Footway och nu senast även Heimstaden, K2A och Svenska Nyttobostäder.

 1. ALM Equity Pref 10,5 % (8,40 kr)
 2. Tingsvalvet Pref 9,4 % (24 kr)
 3. Navigo Pref 8,9 % (9,5 kr)
 4. Besqab Pref 8,9 % (7,5 kr)
 5. Quartiers Properties Pref 8,6 % (0,96 kr)
 6. Corem Pref 8,2 % (20,0 kr)
 7. NP3 Fastigheter Pref 6,9 % (2,0 kr)
 8. Emilshus Pref 6,6 % (2,0 kr)
 9. Volati Pref 6,5 % (40 kr)
 10. Sdiptech Pref 6,4 % (8,0 kr)

Listan senast uppdaterad: 2024-05-29. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza/Hernhag.

Vi påminner också om att precis som i fallet med utdelningsaktier kan det vara farligt att endast stirra sig blind på direktavkastningen. Många gånger speglar en högre direktavkastning en högre risk där marknaden känner oro för framtida utdelningar. Därmed prisas risken in genom att sälja ner aktien, vilket indirekt ger högre “förväntad” direktavkastning.

Som exempel kan vi nämna preffar från bland andra Oscar Properties, Obducat och Eniro där direktavkastningen under perioder har varit väldigt hög, men senare också blivit inställd. Samma fenomen syns idag bland preffar inom fastighetssektorn, där bolagen har haft det tufft som en effekt av inte minst de snabbt skenande räntorna. Huruvida de kommer att kunna leverera sina utdelningar eller ej återstår dock fortsatt att se.

Precis som med utdelningsaktier bör man alltså vara försiktig med att “gapa efter för mycket”. Titta inte bara på direktavkastning när du väljer preferensaktie, utan även på den underliggande verksamheten och bolagets förmåga att faktiskt kunna klara av att dela ut till sina aktieägare.


Tips kring preferensaktier & D-aktier med Nordnet och Fredrik Carlsson från Carlsson Norén Asset Management.

Läs även: Vår stora guide till de bästa investmentbolagen på börsen.

Exempel – Klövern Pref utdelning och beräkning av direktavkastning

Det enklaste sättet att hålla sig uppdaterad kring olika preferensaktiers utdelningar, villkor och inlösendagar är att besöka respektive bolags hemsida. Låt oss ta ett exempel.

OBS! Just Klöverns preferensaktie går inte längre att investera i, men nedan utgör ändå ett bra exempel på hur man kan lära sig mer om att investera i preferensaktier.

Klöverns hemsida finner man följande information:

Utdelning preferensaktier

 • Preferensaktier: 20,00 kr per år, fördelat lika över fyra kvartal (5,00 kr).
 • Den 30 juni 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 juni 2020.
 • Den 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 september 2021.
 • Den 30 december 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 januari 2022, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 december 2021.
 • Den 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 29 mars 2022.

Här får vi med andra ord svar på att den årliga utdelningen är 20 kr per aktie samt vilka datum som gäller för att erhålla dessa kvartalsvisa utdelningar. Om du vill beräkna aktuell direktavkastning dividerar du bara den årliga utdelningen på 20 kr per aktie med dagens aktiekurs för Klövern Pref som är 322,50 kr (2021-02-12). Det ger ett värde på ca 6,2 %.

Det här kan på sätt och vis jämföras med den direktavkastning som du erhåller när du investerar i vanliga stamaktier, så kallade utdelningsaktier, i syfte att bygga din egen utdelningsportfölj. Som du också kan se ska utdelningen för preferensaktien heller inte förväxlas med den för själva stamaktien:

Utdelning stamaktier

 • Den 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 september 2021.
 • Den 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 29 mars 2022.

Det kan också vara bra att känna till att priset på själva aktien generellt sett rör sig på olika vis i en preferensaktie gentemot den vanliga stamaktien. Se exempel nedan där vi jämför Klövern B med Klövern Pref (blå linjen). De båda aktierna följer varandra varandra hyfsat väl, men långt ifrån 1:1.

Graf från Börsdata.

I bolagsordningen finner man vanligtvis information om de fullständiga villkoren samt belopp och datum för inlösen.

5.4 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 500 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.

Fler frågor och svar om preferensaktier som investering

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är en typ av aktier som ger dig företräde till utdelning. En preferensaktie handlas med på börsen precis som vanliga aktier, men kan lösas in av bolaget till en bestämd inlösenkurs. I jämförelse med en stamaktie ger en preferensaktie ofta hög utdelning men har sämre potential för kurstillväxt. Man kan se den som en blandning av obligation och vanlig aktie.

Är preferensaktier en bra investering?

Många som köper preferensaktier gör det med anledning av den höga direktavkastningen. För att det ska vara en bra investering för dig krävs dock att bolaget har möjlighet att fortsätta dela med sig av sina vinster, samt att du inte köper för ett högre pris än inlösenkursen. Det är därför viktigt att inte bara välja aktier med högst direktavkastning utan också titta på bolagets lönsamhet och framtidsutsikter. Precis som andra aktier och fonder kan både öka och minska i värde kan också “preffar” snabbt förändras om bolaget beslutar att stoppa utdelningen.

Vilka risker finns med preferensaktier?

Uppskjuten utdelning, inställd utdelning, konkurs eller inlösen till sämre pris än vad du köpte för är några av de största riskerna som finns med preferensaktier. En pref där utdelningen stoppas riskerar att bli väldigt olönsam för dig. Preferensaktier är också mer känsliga för ränteförändringar och inflation än vanliga aktier, samt är begränsade vad gäller aktiekursens ökning.

Vilka preferensaktier ger bra avkastning?

Du hittar en lista över prefensaktier med högst direktavkastning längre upp i den här guiden.

Finns det några fördelar med preferensaktier?

Några av de största fördelarna med preffar är företräde till utdelningar, förtur till pengar som kvarstår i bolaget vid eventuell konkurs, lägre risk än vanliga aktier samt kvartalsvis utdelningar med hög direktavkastning.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 29 maj 2024. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Kristoffer har ett brinnande intresse för ekonomi och börsen. I rollen som skribent har han tidigare erfarenhet av att ha jobbat på nischbank och inom Fintech samt verkat på börsen personligen större delen av sitt vuxna liv. Med ett stort intresse för ekonomi, motorer och börsen i synnerhet skriver han allt ifrån nyheter om privatekonomi och bilar till nischade artiklar om mer specifika aktier.
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader