Preferensaktier | Bästa preferensaktierna januari 2022 med högst…

10 min lästid

Att investera dina pengar innebär alltid en risk. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
Preferensaktier

Preferensaktier som investering (guide) – Bästa preferensaktierna och de med högst utdelning / direktavkastning januari 2022

Sidans innehåll

En preferensaktie beskrivs ofta som en hybrid mellan en ränteobligation och en vanlig stamaktie och kan utgöra bra inslag i en diversifierad utdelningsportfölj. I grund och botten är det en aktie som ger ägaren rätt till utdelning före stamaktieägare.

Nedan berättar vi mer om preferensaktier, hur det fungerar samt vad som kan vara viktigt att tänka på när man investerar i “preffar”. Du finner också två topplistor som kan ligga till grund för fortsatt fördjupning på egen hand.

Topplista – 8 mest populära preferensaktierna januari 2022 med flest ägare hos Avanza

Innan vi går in på de mer teoretiska delarna som rör preferensaktier listar vi de aktier som är mest populära. Att välja de preferensaktierna som har flest ägare hos nätmäklaren Avanza behöver förvisso inte vara någon garanti för att man hittar de bästa, men det kan vara en bra start för vidare fördjupning. Nedan listar vi de åtta mest populära preffarna hos Avanza sett till antalet aktieägare samt en tillhörande beskrivning av bolaget och dessa verksamhet.

OBS! Vi har exkluderat de bolag som har ställt in sin utdelning, som exempelvis Preservia, Pegroco, Obducat och Oscar Properties. Ett antal populära preferensaktier har också löst in på senare tid, exempelvis Aros och Klövern.

Som ni kan se ovan är majoriteten av de mest populära preffarna knutna till fastighetsbolag som är en väldigt kapitalintensiv bransch och de övriga är bolag med fokus på industri.

Var också noga med att kolla upp villkor för inlösen och inlösenkurs innan du investerar i preferensaktier!

Börskollen använder själva
Sveriges nöjdaste kunder 12 år i rad
Handla aktier, fonder och derivat
Bli kund snabbt, enkelt och gratis

 1. ALM Equity Pref 5 137 ägare
  ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 2. NP3 Fastigheter Pref 4 383 ägare
  NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.
 3. Volati Pref 3 740 ägare
  Volati är en industrikoncern. Bolaget fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder. Volati driver verksamhet globalt med fokus på affärssegmenten handel, konsument och industri. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 4. K2A Pref 3 497 ägare
  K2A Knaust & Andersson Fastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerande hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Verksamheten är geografisk koncentrerad till Mälardalen och utvalda universitets- och högskoleorter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till hyresbostäder och samhällsfastigheter. K2A innehar även en projektportfölj med byggrätter för utveckling av nyproducerade hyresbostäder och samhällsfastigheter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 5. Heimstaden Pref 3 448 ägare
  Heimstaden är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, äger och förvaltar bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtregioner runtom i Sverige men har även närvaro på den nordiska marknaden. Visionen är att vara en långsiktig aktör på finansmarknaden genom utvecklingen av bolagets fastighetsportfölj. Heimstaden grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Malmö.
 6. Sdiptech Pref 2 998 ägare
  Sdiptech är en svensk teknikkoncern med inriktning mot urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom nyinstallation, modernisering, service och underhåll. Sdiptech har en uttalad tillväxtstrategi genom synergieffekter i koncernen samt via organisk tillväxt och förvärv. Bolagets huvudkontor ligger idag i Stockholm.
 7. Emilshus Pref 2 748 ägare
  Emilshus är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella fastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom Småland.
 8. Amasten Pref 1 249 ägare
  Amasten Fastighets är en fastighetskoncern vars vision är att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta fastighetsportföljen och inbringa aktieägarvärde. Bolaget förvaltar främst bostadsfastigheter men i portföljen ingår även lokal- och kontorsfastigheter. Beståndet är huvudsakligen koncentrerat till medelstora städer i södra och norra Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Listan senast uppdaterad: 2022-01-04. Källa/inspiration: Avanza.

Tips – Följ nyhetsflödet för populära aktier smidigt i vår app

1000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Vad är och hur fungerar preferensaktier?

Skillnaden mellan en preferensaktie och en stamaktie är att preferensaktieägaren oftast får en på förhand fastställd utdelning innan vanliga aktieägare har rätt att få någon utdelning. Den fastställda utdelningen är vanligtvis högre än den utdelning som ges till stamaktieägare.

Samtidigt ger preferensaktierna normalt inte rätt till någon högre utdelning än den som har fastställts vid utgivandet. Det innebär med andra ord att potentialen i aktien är mer begränsad än i den vanliga (stam)aktien. På grund av denna struktur med en förutbestämd årlig utdelning (och begränsad kurspotential) gör att man ofta jämför preferensaktier med räntebärande obligationsplaceringar där utdelningen ser som en form av “ränta”.

Skillnaden mellan en preferensaktie och en stamaktie är att preferensaktieägaren oftast får en på förhand fastställd utdelning innan vanliga aktieägare har rätt att få någon utdelning.

Den största skillnaden mellan en preferensaktie och en obligation är att när ett företag ger ut preferensaktier så ökar inte skuldsättningen i balansräkningen. Utgivandet av preferensaktier räknas nämligen inte som en vanlig skuld, till skillnad från obligationer, utan som aktiekapital.

Vad bör man tänka på innan man köper preferensaktier?

Det kan vara värt att känna till att företaget som ger ut preferensaktier har en viss grad av flexibilitet. Om företaget istället har gett ut en obligation måste det betala ränta, annars riskerar företaget att fordringsägarna begär företaget i konkurs. Skulle konkursen vara framme är obligationsinnehavarna överordnade såväl preferens- som stamaktieägare när tillgångarna ska fördelas.

Om företaget å andra sidan ställer in utdelningen till preferensaktieägarna så riskerar de inte någon konkurs. Det kan dock bli en dyr historia för bolaget då utebliven utdelning vanligtvis räknas som ett innestående belopp som behöver betalas ut innan stamaktieägarna får rätt till utdelning. Det innestående beloppet räknas ofta även upp med en dyr ränta tills dess att det delas ut.

Preferensaktier ges ofta ut av företag som antingen inte kan eller vill ta på sig lån (banklån eller obligationer) utan hellre tar in kapital i form av aktiekapital. Genom att ge ut teoretiskt högutdelande preferensaktier kan företaget ta in relativt stora belopp, och detta utan att stamaktieägarna späds ut. En annan aspekt kan vara att företaget vill göra sig mindre beroende av banker och andra långivare. Preferensaktier räknas dessutom som eget kapital, vilket ökar bolagets soliditet jämfört med om de hade tagit lån istället vilket kan ge bättre kreditrating och därmed lägre räntor på de vanliga banklånen.

Video: Lär dig med om preferensaktier med Nicklas Andersson på Avanza.

Preferensaktier inlösen – Vad innebär det?

Inlösen är ett begrepp som man behöver känna till om man ska handla med preferensaktier. Till skillnad från vanliga stamaktier finns det nämligen villkor för hur bolaget som givit ut preferensaktierna skall lösa in dem och till vilken kurs det ska ske. I praktiken köper bolaget som har givit ut preferensaktierna tillbaka dem från dig till ett på förhand förutbestämt pris – med andra ord ungefär som det fungerar om du skulle uppta ett banklån under en viss förutbestämd tidsperiod och sen vill betala tillbaka det när du inte har behov av kapitalet mer.

Det händer att preferensaktier handlas både över och under den framtida inlösenkursen, och det är därför viktigt att du läser in dig på villkoren innan du gör en investering. Om du köper en preferensaktie till ett högre pris än inlösenpriset och inlösen sker, innebär det alltså en direkt kursförlust på mellanskillnaden.

Det finns heller inte alltid ett bestämt datum för när inlösen skall ske, utan det är något som kan beslutas av av styrelsen/aktieägarna på företagets bolagsstämma. Ibland sker även förtida i lösen, vilket kan beslutas med kort varsel.

Börsens bästa preferensaktier januari 2022?

Nedan presenterar vi några olika listor med preferensaktier som du kan se som inspiration för att kika närmare på och läsa mer om. Men vilka är egentligen de bästa preferensaktierna?

Generellt sett kan man säga, att precis som för utdelningsaktier, är börsens bästa preferensaktier de som ger en hög direktavkastning, men samtidigt inte har för hög risk. En generell tumregel kan vara att att inte investera i preffar som har en högre direktavkastning än 7,5-8,0 % – högre än så ger en indikation på att marknaden prisar in en för hög risk att framtida utdelningar kan komma att ställas in. Det kan ibland vara nyttigt att vända på resonemanget och fundera på om du tror att ett bolag med kapitalbehov långsiktigt har möjlighet att betala en “ränta” (i form av utdelning) på “lånat” kapital som ligger på 10, 12 eller i vissa fall upp emot 15 %. Det är en ganska hög kostnad som också innebär att bolaget måste kunna avkasta minst denna summa, och betydligt mer, på den verksamhet eller de projekt som de bedriver eller investerar i för att ekvationen ska gå ihop sig över tid.

En annan aspekt är att huruvida man ska köpa preferensaktier som handlas ovanför sin inlösenkursen. Om det blir en förtida inlösen innebär det då att du gör en direkt kursförlust på din investering, vilket också bör vägas in. Exempel: Pref X har inlösen på 100 kr, men aktien handlas nu på 105 kr. Vid en inlösen skulle det alltså innebära att du förlorar nästan 5 % i ren kursförlust. Man kan därför argumentera för att börsens bästa preferensaktier är de som handlas under sin inlösenkurs, eller i varje fall till samma, samt inte har en allt för hög direktavkastning.

Handla preferensaktier hos Avanza eller Nordnet?

Samtliga av de nedan listade preferensaktierna går att handla hos både Avanza och Nordnet. Bortsett från att courtaget möjligtvis kan skilja sig något åt mellan de båda populära nätmäklarna (och beroende på vilken courtageklass du väljer) tycker vi att tjänsterna i övrigt är likvärdiga och kan varmt tipsa båda två.

Börskollen använder själva
Sveriges nöjdaste kunder 12 år i rad
Handla aktier, fonder och derivat
Bli kund snabbt, enkelt och gratis

Tips – Automatisera ditt aktiesparande med smidiga tjänster

Om du inte vill, kan eller orkar lägga ned tid på att hålla dig uppdaterad på aktiemarknaden och istället vill automatisera ditt sparande vill tipsa om tjänsten Sigmastocks.

Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att spara i aktier! Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj som skräddarsys efter dig och dina preferenser. Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter!

4,5/5 i betyg hos Google
Automatisera ditt sparande i aktier
Skräddarsy baserat på din ekonomi
Låg avgift på 0,35-0,39%
Enkelt att komma igång

Tips: Om du vill automatisera ditt sparande men är mer intresserad av fonder rekommenderar vi istället att du besöker vår stora guide om Fondrobotar.

Lista – 12 svenska preferensaktierna med högst direktavkastning januari 2022

Nedan listar vi de preferensaktierna som har den högsta direktavkastningen samt den årliga utdelning i parentes. Notera att preferensaktier oftast ger utdelning kvartalsvis, det vill säga en fjärdedel av det årliga beloppet nedan under varje kvartal.

OBS! Vi har exkluderat de bolag som har ställt in sin utdelning, som exempelvis Preservia, Pegroco, Obducat och Oscar Properties.

 1. Aros Bostadsutveckling Pref 7,6 % (7,50 kr)
 2. ALM Equity Pref 7,1 % (8,40 kr)
 3. Sdiptech Pref 6,3 % (8,0 kr)
 4. Corem Pref 6,2 % (20,0 kr)
 5. Heimstaden Pref 6,1 % (2,0 kr)
 6. K2A Pref 5,9 % (20 kr)
 7. NP3 Pref 5,9 % (2,0 kr)
 8. Footway Pref 5,7 % (8,0 kr)
 9. Amasten Pref 5,7 % (20,0 kr)
 10. FastPartner Pref 5,7 % (20,0 kr)
 11. Svenska Nyttobostäder Pref 5,1 % (5,0 kr)
 12. Volati Pref 4,6 % (40,0 kr)

Listan senast uppdaterad: 2022-01-04. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza/Hernhag.

Precis som i fallet med utdelningsaktier kan vara farligt att endast stirra sig blind på direktavkastningen då en högre direktavkastning många gånger speglar en generellt sett högre risk där marknaden känner oro för framtida utdelningar och därmed prisar in den risken genom att sälja ner aktien (vilket indirekt ger högre “förväntad” direktavkastning).

Som exempel kan vi nämna preffar från bland annat Oscar Properties, Obducat och Eniro där direktavkastningen under perioder har varit väldigt hög, men senare också blivit inställd. Precis som med utdelningsaktier bör man alltså vara försiktig med att “gapa efter för mycket” och även se till den underliggande verksamheten och bolagets förmåga att faktiskt kunna klara av att dela ut till sina aktieägare.

Tips kring preferensaktier & D-aktier med Nordnet och Fredrik Carlsson från Carlsson Norén Asset Management.

Läs även: Bästa investmentbolagen på börsen.

Tips: Om du föredrar att handla med vanliga fonder kan du spara in onödiga avgifter genom att använda SAVR! SAVR är en ny plattform där du kan äga över 1 300 av de bästa fonderna utan att år efter år betala provisioner till någon. Resultatet blir att kunderna betalar 30-50 % lägre avgifter, varje år!

4,0/5 i betyg hos Google
Fondspara billigare – undvik onödiga avgifter
30-50% lägre avgifter
Ny plattform med över 1 300 fonder
Enkelt att komma igång

Exempel – Klövern Pref utdelning och beräkning av direktavkastning

Det enklaste sättet att hålla sig uppdaterad kring olika preferensaktiers utdelningar, villkor och inlösendagar är att besöka respektive bolags hemsida. Låt oss ta ett exempel.

OBS! Just Klöverns preferensaktie går inte längre att investera i, men nedan utgör ändå ett bra exempel på hur man kan lära sig mer om att investera i preferensaktier.

Klöverns hemsida finner man följande information:

Utdelning preferensaktier
Preferensaktier: 20,00 kr per år, fördelat lika över fyra kvartal (5,00 kr).
Den 30 juni 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 juni 2020.
Den 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 september 2021.
Den 30 december 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 januari 2022, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 december 2021.
Den 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 29 mars 2022.

Här får vi med andra ord svar på att den årliga utdelningen är 20 kr per aktie samt vilka datum som gäller för att erhålla dessa kvartalsvisa utdelningar. Om du vill beräkna aktuell direktavkastning dividerar du bara den årliga utdelningen på 20 kr per aktie med dagens aktiekurs för Klövern Pref som är 322,50 kr (2021-02-12) och får då ett värde på ca 6,2 %. Det här kan på sätt och vis jämföras med den direktavkastning som du erhåller när du investerar i vanliga stamaktier, så kallade utdelningsaktier, i syfte att bygga din egen utdelningsportfölj.

Som du också kan se ska utdelningen för preferensaktien heller inte förväxlas med den för själva stamaktien.

Utdelning stamaktier
Den 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 september 2021.
Den 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 29 mars 2022.

Det kan också vara bra att känna till att priset på själva aktien generellt sett rör sig på olika vis i en preferensaktie gentemot den vanliga stamaktien. Se exempel nedan där vi jämför Klövern B med Klövern Pref (blå linjen). De båda aktierna följer varandra varandra hyfsat väl, men långt ifrån 1:1.

Graf från Börsdata.

I bolagsordningen finner man vanligtvis information om de fullständiga villkoren samt belopp och datum för inlösen.

5.4 Inlösen
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 500 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva gillar. Texten nedan innehåller annonslänkar och investeringar är alltid förenade med risk.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos Avanza kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier. Om du ska handla fonder tipsar vi om SAVR där du betalar 30-50% mindre i avgifter. Spana också in vår stora fondrobot-guide där vi jämför de sex mest populära aktörerna – och den vi valt att investera i.

Världsledande nätmäklare för trading och kryptovalutor

Om du vill kunna handla fler olika marknader eller är nyfiken på att prova på trading rekommenderar vi istället eToro, som erbjuder courtagefri aktiehandel och möjlighet till CopyTrading (se vårt test av eToro här) eller IG med sin prisbelönta tradingapp, handel i över 17 000 instrument och svensktalande support.

Ett tips är att öppna konto hos flera av aktörerna för att nyttja alla fördelarna och de låga avgifterna.

Analysera dina favoritaktier med marknadens bästa tjänster

För dig som är nyfiken på teknisk eller fundamental analys tipsar vi om analystjänsterna TradingView och Börsdata. Plattformarna går att använda helt gratis och är annars väldigt prisvärda om du vill ha fler funktioner. Vi skulle inte klara oss utan dessa fantastiska tjänster!