Kommuniké från årsstämman 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämman 2024

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2023 hölls den 24 maj 2024 i Rättvik.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,15 kronor per aktie för verksamhetsåret 2023. Avstämningsdagar ska vara den 28 maj 2024. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 31 maj 2024.

Styrelsen

Stämman utsåg styrelse, för tiden fram till årsstämman 2025, i enlighet med valberedningens förslag:

  • att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter
  • att omvälja styrelseledamöterna, Jonny Jones, Sebastian Larsson, Fredrik Jarl, Anders Jonsson och Susanne Löfås Hällman
  • att som nyval välja Tomas Wall och Carina Håkansson.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Qrev AB till revisor för tiden fram till årsstämman 2025. Den auktoriserade revisorn Anders Hvittfeldt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande jämte en representant för envar av bolagets tre största ägare, vid sidan om dessa ägare utse två representanter från övriga ägare. Där en representant utsågs av de 20 röstmässigt största aktieägarna och en representant bland återstående aktieägare.

Som representant för de 20 röstmässigt största aktieägarna utsågs utse Gustaf Tapper och för återstående aktieägare Björn Rinstad.

Arvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvorden till styrelsens ledamöter, valberedning och revisor enligt följande:

  • att årsarvode till styrelsens ordförande ska utgå med 2,0 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp.
  • att årsarvode till övriga styrelseledamöter skall utgå med 0,9 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp. Personalrepresentanter erhåller ett årsarvode om 0,15 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp.
  • att arvode till valberedningens ledamöter ska utgå med 0,07 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för fysiskt möte och 0,04 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för digitalt möte.
  • att ledamot i styrelsen eller valberedning, som vid utförande av uppdrag för Dala Energi förlorar inkomst från sitt ordinarie jobb/uppdrag äger rätt att erhålla arvode motsvarande det förlorade beloppet. Beloppet skall kunna styrkas.
  • att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.
  • att reseersättningar till styrelsens och valberedningens ledamöter skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal. Något traktamente utgår ej separat utan ingår i arvodet.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag att ändra lydelsen i bolagsordningen från nuvarande lydelse:


§9 Bolagsstämma
Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun.

Till ny lydelse:

§9 Bolagsstämma och form för bolagsstämma
Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun. Styrelsen får dock besluta om att extra bolagsstämma ska hållas digitalt. Styrelsen får inte besluta om att årsstämma ska hållas digitalt.

Samt att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om förlängt bemyndigande för styrelsen att, bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 2 477 165 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Protokoll

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.dalaenergi.se under rubriken ”Investerare/Årsstämma”, senast fredag den 7 juni 2024.
 

Bifogade filer

240524_Pressmeddelande Bolagstämmanhttps://mb.cision.com/Main/4197/3987962/2820554.pdf

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om Dala Energi

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Om aktien Dala Energi

Senaste nytt