Sista chansen att teckna i diagnostikbolaget som möjliggör rätt vård vid rätt tidpunkt
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i diagnostikbolaget som möjliggör rätt vård vid rätt tidpunkt

Sista

Tiden är en viktig faktor när det gäller behandlingen av cancerpatienter. Idag kan det ta flera månader innan läkare vet om en specifik  behandling är effektiv. AroCells mål är att förkorta den tiden avsevärt och att även bidra till uppföljningen efter behandling vilket möjliggör att varje patient får lämplig vård vid rätt tidpunkt. Nu genomför bolaget en fullt garanterad företrädesemission.

Erbjudandet i sammandrag

  • Emissionsvolym: 86 MSEK
  • Teckningskurs: 0,75 SEK/aktie
  • Sista teckningsdag: 14 februari (13 februari via nätmäklare)
  • Sista handelsdag med teckningsrätter: 9 februari
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna via emissionsinstitut

För aktieägare per 26 januari

En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och en teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en aktie. Handel med teckningsrätter stänger 9 februari.

AroCells teknologi och produkter

AroCells produkter inom onkologi är baserade på detektion av de två biomarkörerna TK1 och cytokeratiner. Biomarkörerna används för att stödja behandlingen av olika cancerformer så som bröst-, prostata- och urinblåsecancer.

Det kan ta tid innan en tumör minskar så mycket i storlek att minskningen kan ses på röntgen. Denna problematik undviks med en välfungerande biomarkör som i ett tidigt skede möjliggör en utvärdering av behandlingen. Genom att mäta TK1-halten i blodet före och efter att en behandling startats erhålls ett tidigt svar på frågan om läkemedlet är effektivt mot patientens cancer. Med lanseringen av AroCell TK 210 ELISA erbjuds en effektiv och prisvärd metod för att tidigt utvärdera om cellgifter eller andra läkemedel är effektivt mot cancer.

AroCell TK 210 ELISA

Den av AroCell utvecklade AroCell TK 210 ELISA är en metod för att mäta tumörmarkören, TK1, vilket är en markör för celldelning och cellsönderfall som kan mätas direkt i ett blodprov. TK1 gör det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka tumörtillväxt och att, efter det att behandling påbörjats, genom ett enkelt blodprov fastställa om tumören fortfarande växer eller inte och därmed visa om behandlingen är effektiv. AroCells metod mäter såväl aktivt som inaktivt TK1 i blod och studier har visat att TK1-halter vid diagnos kan signalera om tumören är lokal eller spridd och även hur aggressiv sjukdomen är.

Produkten AroCell TK 210 ELISA, som registrerades för CE- märkning 2015, är baserad på två monoklonala antikroppar som används i ett ELISA-format och som lätt kan anpassas till automatiserade analysinstrument. Bolaget bedömer att produkten kan komma att användas som ett test för prognos och monitorering av patienter i syfte att hjälpa kliniker att optimera behandling, övervakning och uppföljning.


Den grundläggande patenterade teknologin baseras på antikroppar mot de exponerade ytorna på TK1. Utmaningen var att erhålla antikroppar med hög känslighet för att användas i ett immunoassay-format. Forskning som bedrivits i AroCells regi har löst detta.

Inom onkologi har AroCell ett flertal produkter baserade på detektion av cytokerationer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. Genom att mäta förekomsten av cytokeratiner kan AroCells tumörmarkörer snabbt och utan ingrepp visa om en patient är drabbad av cancer. AroCells tumörmarkörer kompletterar mer resurskrävande och ofta kostsamma undersökningar inom cancervården och kan tidigt indikera om en behandling fungerar eller om patienten drabbats av ett återfall i sjukdomen.

AroCell erbjuder fyra olika typer av tumörmarkörer för in vitro-diagnostik baserade på Cytokeratiner:

  • UBC® och snabbtestet UBC® Rapid används vid urinblåsecancer.
  • MonoTotal® är främst inriktad på lungcancer som är en av de vanligaste cancerformerna med hög dödlighet.
  • TPS® används framför allt vid bröstcancer, äggstockscancer och prostatacancer.
  • TPAcyk™ kan användas vid ett flertal olika cancerformer.

AroCells största onkologiska produkt är snabbtestet för urinblåsecancer, UBC® Rapid, som är ett helt nytt verktyg för läkare att upptäcka urinblåsecancer. Bolaget är av bedömningen att UBC® Rapid både ger snabbare diagnostik och hjälper läkaren att hitta återfall i tidigare stadium och används redan kliniskt med framgång inom rutinkliniken i Tyskland.

UBC® Rapid och UBC® Rapid II

UBC® Rapid är en kraftfull diagnostisk parameter vid primär diagnos och uppföljning av urinblåsecancer, speciellt för aggressiva tumörer, så kallade icke- muskelinvasiva höggradiga tumörer och tumörer av typ carcinom in situ (CIS). Jämförande studier visar att UBC® Rapid presterar bättre än urincytologi på grund av förbättrad sensitivitet och kombinationen av UBC® Rapid och cytologi möjliggör detektion av ytterligare tumörer i motsats till cytologi ensam. En tydlig fördel enligt bolaget är att UBC® Rapid kan utföras omedelbart och resultatet blir tillgänglig under patientbesöket (testtiden är 10 minuter, till skillnad från cytologi där det tar dagar och ibland veckor innan patienten får svar). UBC® Rapid är ett POC-test som specifikt mäter lösliga fragment av cytokeratin 8 och 18 i urinprover. UBC® Rapid har även fördelen av att inte vara känslig för blod i urinen, vilket är ett vanligt symptom vid urinblåsecancer. Ett flertal studier har gjorts, bland annat i Tyskland och i Sverige, och samtliga studier visar att UBC® Rapid har en klinisk nytta vid framför allt uppföljning av högriskpatienter med syfte att tidigt upptäcka återfall.

UBC® Rapid II (eller UBD® Rapid som den kommer att kallas på den amerikanska marknaden) är en vidareutveckling av UBC® Rapid med målet att förbättra testets prestanda och användbarhet samt uppfylla de regulatoriska krav som gäller i EU och USA. För att öka testets prestanda detekterar UBC® Rapid II två olika biomarkörer, cytokeratin 8/18 och 8/19. Användbarheten har förbättrats genom att urin kan användas utan förbehandling. Vidare har kassetten uppdaterats för att ge optimalt provflöde samtidigt som det är användarvänligt. Testet som används i Europa är ett snabbt, kvantitativt test och kan användas patientnära inom såväl primärvård, privat vård och sjukhus.

Motiv för Erbjudandet

AroCell genomför nu emissionen som kan tillföra bolaget totalt cirka 86 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om 12 MSEK. Emissionslikviden planeras att användas till bland annat försäljnings- och marknadsföringsinsatser, erhålla FDA-godkännande för UBC® Rapid och AroCell TK 210 ELISA i USA samt IVDR-godkännande för UBC Rapid 2.0 samt TK 210 ELISA i Europa, utveckling av bolagets produkter och tjänster och återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott från Labbex Förvaltnings AB. Styrelsen bedömer att AroCells befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov och ovanstående åtaganden den kommande tolvmånadersperioden.

Bolaget har ingått garantiåtaganden med ett antal garanter. Åtagandena uppgår till totalt 65 814 000 SEK. Genom garantiåtagandet förpliktigar sig garantiåtaganden till bolaget, i den utsträckning Emissionen inte nyttjas till 100 procent, att teckna aktier om ett belopp motsvarande beloppet för de icke utnyttjade teckningsrätterna. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare om 20 146 431 SEK, motsvarande cirka 23,5 procent av Erbjudandet.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om AroCell

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt