Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Sista

Sista chansen att investera i ett bioteknikbolag med en stark och väldiversifierad projektportfölj

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som vidareutvecklar och värdeförädlar en projektportfölj bestående av de separata portföljbolagen Follicum, Reccura Therapeutics och Avexxin Oncology. Detta skapar förutsättningar att driva projekt med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv Exit-process. Gemensamt för projekten är bl.a. att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig Exit.

Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till kliniskt Proof of Concept och därefter åstadkomma Exit-avtal i form av partnerskap, försäljning eller särnotering av portföljbolaget.

Coegin Pharma stärker nu sin kassa genom en kombinerad företrädesemission om 15 MSEK och en riktad emission om 10 MSEK till det familjeägda investmentbolaget Alveco Invest. Merparten av kapitalet ska användas till att stödja portföljbolagens olika projekt samt affärsutveckling och finansieringsarbete. Givet en fulltecknad företrädesemission, i kombination med den riktade emissionen, ska Coegin Pharmas kapitalbehov vara täckt under hela 2023.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

”Under 2022 har Coegin Pharma implementerat en ny strategi och affärsmodell vilken bl.a. resulterat i en lägre verksamhetsrisk, ett minskat kapitalbehov i moderbolaget och en mer strömlinjeformad process för att kunna ingå licensavtal eller genomföra en Exit. Den befintliga projektportföljen består av sju läkemedelsutvecklingsprojekt, varav fyra projekt är förberedda för fas IIa eller fas IIb.

Det kan ställas i relation till den befintliga Pre Money-värderingen av Coegin Pharma om 76 MSEK i samband med den nu pågående kapitalanskaffningen, vilket, i förhållande till det kliniska läget för projekten, får anses vara en attraktiv värdering. Utöver att de tre portföljbolagen Follicum, Reccura Therapeutics och Avexxin Oncology har flera operativa milstolpar som kan nås under de kommande åren, vilka i sig kan vara värdedrivande, för Coegin Pharma en aktiv dialog med ett flertal potentiella globala och regionala samarbetspartners och köpare där slutmålet är att skapa värde genom en Exit i portföljbolagen.

En Exit, eller ett licensavtal, tror vi skulle utgöra en stark trigger i aktien och med tanke på att Coegin Pharma har flera portföljbolag med långtgående projekt, ökar sannolikheten för att en eller flera affärer skulle kunna komma att genomföras under de kommande 12-18 månaderna”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Groups investeringsidé för Coegin Pharma

Coegin Pharmas affärsmodell skiljer från de flesta bioteknik-bolagen, vilka typiskt baserar sin verksamhet på en (1) teknologi, en (1) kandidat eller ett enda projekt. Coegin Pharma har istället flera teknologier och totalt sju projekt varav fyra är klara för fas II-studier. Dessutom pågår ett pre-kliniskt försök inom cancerområdet, vilket har en stor potential vid positivt utfall. Flera projekt innebär ökad potential vad gäller att skapa aktieägarvärde, samtidigt som den operativa risken sprids på fler projekt och således blir mer diversifierad. Det i sig skapar en attraktiv risk reward. Affärsmodellen kallas för Hub & Spoke och är vanlig i framförallt i USA, vilken innebär att ett centraliserat moderbolag utgör ”navet” i koncernen, och de fristående dotterbolagen ”ekrarna” i hjulet.

Coegin Pharma kan därmed liknas vid ett form av investment- eller fondbolag med flera läkemedelskandidater inom olika terapeutiska områden. Det ger bättre förutsättningar för god värdeutveckling även i tuffare tider och ökade möjligheter att finansiera de olika projekten och dotterbolagen separat, samtidigt som moderbolaget kan verka med ett lågt kapitalbehov. Dessutom ger det en bättre möjlighet för hantering av de olika projektens immateriella rättigheter, kliniska studier och kliniska data, vilket gör det enklare att sälja projekten när de når rätt mognadsnivå, exempelvis under en fas II-studie.

Coegin Pharma har ett starkt nätverk av experter över hela värdekedjan för läkemedelsutveckling, från forskning och klinisk utveckling till kommersiell positionering och Exit. Bolaget kan därmed på ett flexibelt sätt använda rätt resurser vid rätt tidpunkt och kostnadseffektivt värdeförädla portföljbolagens projekt. Coegin Pharmas team säkerställer att projekten drivs av rätt personer med erfarenheter och kompetenser inom det relevanta terapeutiska området, att projekten har en väldefinierad strategi för regulatoriska godkännanden samt en väldefinierad strategi för kommersialisering av läkemedelskandidaten.

Tore Duvold, Koncern-VD och styrelseledamot, har mer än 20 års branscherfarenhet där han tidigare har arbetat på stora och väletablerade pharma-bolag som Aker Pharma och LEO Pharma. Närmast kommer han från Innovation Fund Denmark där han gick från att vara Vice VD till VD. Lars Bukhave Rasmussen, CFO, har stor erfarenhet inom hela läkemedelsvärdekedjan, från medicinutveckling, kommersialisering, ekonomisk förvaltning och redovisning samt generell ledning tack vare sin långa erfarenhet i olika ledande befattningar för LEO Pharma, både i Danmark och USA på vice presidentnivå, samt som CFO och COO for Pila Pharma AB. Bolagets CSO, Berit Johansen, är professor i molekylär genetik vid Norwegian University of Science and Technology och huvuduppfinnare av bolagets antiinflammatoriska behandlingsmetod.

Kristian Lykke Fick, CCO, är specialiserad på biovetenskap och affärsutveckling med mer än 20 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig kunskap av bland annat dermatologiska sjukdomar, infektionssjukdomar och njursjukdomar. John Zibert, CMO, är en erkänd läkemedelsforskare med även han över 20 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling såväl som digitala hälsoundersökningar. John har expertis inom bland annat hudsjukdomar, cancer, decentraliserade kliniska prövningar, biomarkörer och innovationsprocesser som har resulterat i mer än 70 internationella vetenskapliga publikationer. Med dessa ledningspersoner, tillsammans med resterande styrelse, anser vi att Coegin Pharma har en stark mix av kompetenser och erfarenheter som talar för att bolaget ska lyckas.

Noterat Hub & Spoke-bolag har fått bra start på året

Fortress Biotech Inc. är ett biofarmaceutiskt företag som förvärvar, utvecklar och kommersialiserar innovativa läkemedels- och bioteknikprodukter. Likt Coegin Pharma verkar även Fortress Biotech utifrån en Hub & Spoke-modell där moderbolaget bistår dotterbolagen med finansierings- och förvaltningstjänster med målet att skapa aktieägarvärde genom att ingå licensavtal, partnerskap, Joint Ventures eller Exit-affärer. Fortress Biotech har fler än 25 läkemedelskandidater som befinner sig i allt från pre-kliniskt skede till långtgående kliniska studier. Företagets aktie är noterad på NASDAQ och efter att under årets inledande två veckor ha stigit med mer än 45 %, värderas Fortress Biotech till ett Market Cap omkring 96 MUSD (ca 995 MSEK).


Relativt sett är Coegin Pharma en mindre koncern, samtidigt som vi menar att Fortress Biotech visar vägen för vilka möjligheter en Hub & Spoke-modell skapar och vilken värdeutveckling det kan resultera i.

Flera projekt som har kommit långt i den kliniska fasen

Coegin Pharma har som nämnt, genom sin projektportfölj, fyra projekt som är förberedda för fas IIa eller fas IIb. Gemensamt för projekten är att de har sin grund i två unika patenterade teknologiplattformar som bygger på gedigen forskning och samarbeten med banbrytande och internationellt erkända forskare och akademiker.

Den första teknologin, som innefattar bl.a. AVX001 och AVX420, är en serie egenutvecklade småmolekylära hämmare av det cytosoliska fosfolipas A2-enzymet (cPLA2α) involverat i inflammation och okontrollerad celltillväxt. Detta ger en rad potentiella attraktiva indikationer för de patenterade molekylhämmarna av cPLA2α inklusive hud-, cancer-, lever- och njursjukdomar. Tekniken kommer i första hand från Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet (NTNU). Portföljbolagen Avexxin Oncology och Reccura Therapeutics utvecklingsprojekt baseras på denna teknologi.

Den andra teknologin, som innefattar bl.a. FOL005, består av en serie patenterade vävnadsskyddande peptider, d.v.s. "små proteiner", som är baserade på en modifierad del av det naturliga mänskliga proteinet osteopontin. Osteopontin är ett glykoprotein som uttrycks i många typer av vävnader, bl.a. hårsäcken och ben, och spelar en nyckelroll i cellstimuleringsprocesser. Tekniken kommer i första hand från Lunds universitet. Portföljbolaget Follicums utvecklingsprojekt baseras på denna teknologi.

Fördjupa dig mer om de olika portföljbolagen hos Analyst Group.

Video: Tore Duvold förklarar Coegins affärsmodell

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 17 – 31 januari 2023
  • Teckningskurs: 0,11 kr
  • Emissionsvolym: 15,3 MSEK (FE)
  • Garanti- och teckningsåtagande: 65 %
  • Värdering pre money: 76,4 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Memorandum Teckningssedel Läs mer på Coegins hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt