Sista chansen att investera i ett globalt bolag med välrenommerade kunder och lönsam tillväxt i sikte
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att investera i ett globalt bolag med välrenommerade kunder och lönsam tillväxt i sikte

Sista

Goodbye Kansas Group är en global leverantör av visuellt innehåll som utvecklar produkter och lösningar baserat på avancerad teknologi främst inom Visuella Effekter (VFX), Animation, In-Game och Game Trailers. Bolaget riktar sig mot kunder inom både konsument- och företagsmarknaden med tonvikt på underhållningsindustrin och har idag flertalet samarbeten med välrenommerade kunder såsom Netflix, Amazon och Sony Entertainment, vilket speglar ett konkurrenskraftigt erbjudande.

Bolaget är aktuella med en företrädesemission under perioden 11-25 januari 2023.

Den digitala underhållningsindustrin i form av film, tv och dataspel växer i en snabb takt, vilket medför en ökad efterfrågan på datorgenererat innehåll, vilket således anses vara en stark drivare till att den globala marknaden för visuella effekter förväntas uppvisa en årlig tillväxttakt (CAGR) om 11,4 % för att tills år 2025 nå ett värde om cirka 24 miljarder dollar.

Under det fjärde kvartalet år 2022 beslutade Goodbye Kansas att genomföra ett antal strukturåtgärder för att skapa förutsättningar för en uthålligt sund och värdeskapande utveckling av Bolaget. Strategin innebär att Goodbye Kansas avser att framöver primärt fokusera på studioverksamheten, mot bakgrund av att studioverksamheten har en god marknadsposition samt en skalbar teknisk plattform i strukturellt växande globala marknader, viket i kombination med större och längre återkommande projekt för stora globala kunder lägger grunden för en uthållig lönsam tillväxt framgent.

I samband med strukturåtgärderna kommunicerade Goodbye Kansas uppdaterade finansiella mål, motsvarande en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 20 %, samt en EBITDA-marginal som ska överstiga 10 % senast år 2024. Som ett led i att nå dessa mål har bolaget initierat ett kostnadsoptimeringsprogram, vilket förväntas sänka kostnaderna med 15-20 MSEK årligen samt, i kombination med övriga åtgärder, medföra en lägre risk i verksamheten och ett lägre kapitalbehov.

Ansvarig analytiker kommenterar på Analyst Group kommenterar

Genom den pågående företrädesemissionen om cirka 67 MSEK, i kombination med övriga initierade strukturella förändringsåtgärder, förväntas Goodbye Kansas skapa ett stabilt finansiellt fundament för att möjliggöra en lönsam tillväxtresa framgent. Bolagets genomgår nu en transformation mot en renodlad studioverksamhet, vilken möter en stark efterfrågan inom alla segment, där orderläget under H1-23 är starkare än någonsin tidigare, vilket bäddar för en tillväxt i linje med Goodbye Kansas kommunicerade finansiella mål samt ett positivt rörelseresultat. Analyst Group ser positivt på fokuseringen på studioverksamheten, eftersom det förväntas innebära större projekt med återkommande kunder, vilket i sin tur estimeras medföra en starkare pipeline och förbättra visibiliteten i intäkterna”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Goodbye Kansas har idag starka referenskunder såsom Netflix, Sony, Apple, Disney, Microsoft med flera, där den digitala underhållningsindustrin i form av film-, spel- och streamingtjänster växer kraftigt, vilket leder till att efterfrågan på datagenererat innehåll ökar och således kan bidra till en ökad försäljning för Goodbye Kansas framgent. Detta, i kombination med pågående kostnadsbesparingsprogram skapar dessutom bra förutsättningar för att Goodbye Kansas ska kunna uppvisa ett positivt operativt kassaflöde redan under innevarande år, vilket Analyst Group ser som en stark värdedrivare. Med hänsyn till befintliga möjligheter, samt pågående företrädesemission där Bolagets Pre Money-värdering uppgår till endast 11,7 MSEK, anser vi att rådande läge bjuder in till en attraktiv risk-reward i aktien”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.

Tre anledningar till att investera enligt Analyst Group

1. Efterfrågan på VFX- och speltrailertjänster från Goodbye Kansas Studios är hög och orderingången i affärsområdet är starkare än någonsin tidigare. Detta har medfört att Bolaget har en stark orderbok som sträcker sig in i och över första halvåret 2023, med en försäljningspipeline som är betydligt längre än så. Således har Goodbye Kansas nu lagt grunden för en ökad tillväxt framgent, vilket i kombination med flertalet kostnadsbesparingsåtgärder, bäddar för ett positivt kassaflöde.

2. Efter strukturåtgärderna och med den nya, fokuserade inriktningen, bedöms verksamheten ha en lägre risk och ett mindre kapitalbehov, i kombination med en stark tillväxtpotential. Följaktligen är Bolagets finansiella mål en årlig tillväxttakt om 20 %, med en EBITDA-marginal överstigande 10 %, senast år 2024. Givet att Goodbye Kansas uppnår sina finansiella ambitioner anser Analyst Group att nuvarande värdering bjuder in till en attraktiv risk-reward.

3. Goodbye Kansas är ett väletablerat företag med över 200 anställda, som utöver huvudkontoret i Stockholm är lokaliserade i USA, Storbritannien, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Peking och Vancouver för att kunna arbeta nära bolagets globala storkunder såsom Netflix, Facebook, Disney, Xbox, Marvel, Sony, Apple TV m.fl. Goodbye Kansas har genom starka referenskunder lägre införsäljningströsklar vilket förväntas möjliggöra för Bolaget att kapitalisera på den explosiva marknadstillväxten som råder på Goodbye Kansas målmarknader.

Affärsmodell med återkommande projekt


Goodbye Kansas har tre olika intäktsmodeller: projektbaserade intäkter, produkt- och licensintäkter samt spel- och royaltyintäkter. I och med den omorganisering som sker går Bolaget mot att främst ha kvar den intäktsmodell som baseras på projektbaserade intäkter. Inom Goodbye Kansas Studio producerar Bolaget rörligt material i nära samarbete med kunderna inom dataspels- och filmbranschen.

Prissättningen varierar beroende på ett projekts komplexitet, tidsförbrukning, konkurrens samt värde för kunden, men strategin är att etablera långa kundrelationer med längre avtalsperioder, där en avtalsperiod kan vara allt från två månader till 18 månader. Under de senaste kvartalen har Bolaget uppvisat en positiv trend i form av att vinna större affärer med i flertalet gånger återkommande globala kunder, vilket bäddar för ett stabilare kassaflöde.

Stark position på marknader i hög tillväxt

Goodbye Kansas har idag en stark position på globalt växande marknader, där samtliga marknader bygger på avancerad visuell teknologi, exempelvis VFX (visuella effekter), Digital Humans, AR och VR. VFX-marknaden estimeras att växa starkt framgent med en CAGR om cirka 11 % där marknadsvärdet väntas uppgå till 24 miljarder dollar år 2025. Tillväxten förväntas drivas av ett antal faktorer:

  • De stora filmbolagen lägger allt större andel av sin filmbudget på visuella effekter i takt med att teknologin förbättras.
  • Allt fler TV-serier görs med hög andel visuella effekter samtidigt som strömningstjänsternas investeringar i innehåll ökar.
  • Den teknologiska utvecklingen gör att visuella effekter blir alltmer integrerad i den totala produktionscykeln.
  • Nya tillväxtmarknader ökar sina produktionsinvesteringar kraftigt för att skapa lokalt innehåll såsom Asien (+20 %), Latinamerika (+33 %) och Afrika/Mellanöstern (+46 %). Exempelvis har Kina gått om USA som den största globala biomarknaden.

Värt att notera är att mjukvara för VFX förväntas att växa ännu snabbare än tjänster (cirka 12,2 %), vilket Goodbye Kansas förväntas kunna kapitalisera på genom Bolagets strategi att utveckla skalbara produkter för marknaden.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 11–25 januari 2023
  • Teckningskurs: 0,03 SEK
  • Emissionsvolym: 66,5 MSEK
  • Garanti- och teckningsåtagande: 80 %
  • Värdering pre money: 11,7 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckningssedel Läs mer på bolagets hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt