Sista chansen att teckna i Pharmiva – Innovativt FemTech-bolag med starkt Proof of Concept
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i Pharmiva – Innovativt FemTech-bolag med starkt Proof of Concept

Sista

Pharmiva är ett svenskt medicinteknikbolag inom FemTech vilka utvecklar innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner med fokus på att förbättra kvinnors vaginala hälsa. Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri, antibiotikafri och CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), den vanligaste vaginala infektionen som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14–49 år.

Med Vernivia® ges kvinnor tillgång till en egenvårdsbehandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Vernivia® har lanserats hos majoriteten av Sveriges apotekskedjor. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa, baserat på Bolagets patenterade mousseteknologi Venerol.

Bolaget är just nu aktuella med en företrädesemission som du läser med om nedan.

Marknadsdrivkrafter och trender som gynnar Pharmiva

 • Digitalisering och e-handel får större betydelse inom hälso-, sjuk-, och egenvård
 • Ökad medvetenhet kring antibiotikaresistens
 • Ett globalt ökat hållbarhetsfokus
 • Efterfrågan på alternativa behandlingar
 • Ökat fokus på kvinnohälsa och FemTech

Kommentar från ansvarig aktieanalytiker hos Analyst Group

”Sedan noteringen den 31 mars 2021 har Pharmivas aktie utvecklats negativt där värderingen har gått från en Post-Money värdering om ca 115 MSEK till ca 40 MSEK idag (innan emissionen). Analyst Group bedömer att utvecklingen kan förklaras dels av ett försämrat marknadssentiment med en ökad riskaversion mot bolag som ännu inte är lönsamma, dels att bolaget vid två tillfällen har rapporterat om förseningar av den kliniska studien PIVA-01, vilken ska stärka den kliniska evidensen av Vernivia®, till följd av pandemin. I den positiva vågskålen har Pharmiva bl.a. rapporterat positiva resultat från bolagets användarstudie med Vernivia®, erhållit viktigt patentgodkännande för bolagets teknologiplattform i USA samt tecknat återförsäljningsavtal med majoriteten av de svenska apotekskedjorna. Vidare inledde Pharmiva kommersialiseringen av bolagets första produkt Vernivia® under Q4-21, ett kvartal tidigare än vad som kommunicerades i samband med noteringen, vilken fram till dags dato har mött stor framgång. Nettoomsättningen ökade med 262 % under Q2-22 jämfört med årets första kvartal 2022, vilket vidimerar att bolagets fokus från att satsa på produktkännedom i samband med lanseringen till säljkonvertering har burit frukt, samtidigt som det vittnar om produktens konkurrenskraft.

Pharmiva har siktet inställt på internationell expansion, där bolaget redan har upparbetade dialoger med potentiella samarbetspartner, vilket öppnar upp en betydligt större marknad för bolaget samtidigt som det väsentligt ökar intjäningspotentialen framgent. En viktig pusselbit för framgången i den internationella expansionen, likväl den fortsatta etableringen i Sverige, bedömer Analyst Group ligger i slutresultatet från PIVA-01 studien som väntas levereras under H1-23, vilket, givet ett positivt utfall, stärker den kliniska evidensen av Vernivia®. Samtidigt har Pharmivas redan breda apotekslansering av Vernivia® i Sverige, vilken har erhållit en positiv respons från såväl kunder som barnmorskor och gynekologer, medfört en viktig vidimering för Pharmivas fortsatta etablering i Sverige samt för förhandlingar med utländska partners.  Genom att därtill expandera produktproduktportföljen dels genom nya indikationsområden för Vernivia®, dels genom bolagets patenterad Venerol-teknologi, anser Analyst Group att den starka omsättningsökningen som uppvisats under H1-22 bör kunna fortsätta på inslagen väg. Detta, i kombination med att Pharmiva ämnar vidareutveckla produktlösningen av Vernivia® från multidos till singeldos, vilket av bolaget bedöms kunna sänka kostnaden för sålda varor med ca 50 %, bäddar för att Pharmiva väsentligt kan minska rörelseförlusten framgent och snabbare uppvisa lönsamhet.

Sammantaget anser Analyst Group att de finns tydliga triggers att bevaka i närtid, samtidigt som de större riskerna relaterat till kommersialiseringen som sådan är förbi, varför rådande risk-reward anses som attraktiv.”

Fyra anledningar till att investera i bolaget

 • FemTech-bolag i kommersialiseringsfas…
  Intresset för FemTech har varit minst sagt stort senaste tiden, där riskkapitalfinansieringen inom FemTech i USA har tredubblats det senaste fem år, från strax över 600 miljoner dollar till 1,9 miljarder dollar år 2021 (se länk här). I Sverige är intresset också starkt, men ännu finns det inte många noterade alternativ för investerare att få exponering mot FemTech-branschen. Pharmiva är en av få svenska noterade alternativ och under Q4-21 lanserade Pharmiva bolagets första produkt Vernivia® på den svenska marknaden.  Under våren har bolaget tecknat återförsäljaravtal med majoriteten av de svenska apotekskedjorna, vilket har möjliggjort en stark försäljningstillväxt. Under Q2-22 ökade Pharmiva omsättningen med 262 % jämfört med årets första kvartal 2022, där bolaget har som mål att nå en marknadsandel om ca 10 % under Q4-22.
 • … med siktet inställt på internationell expansion
  Parallellt med att Pharmiva ämnar växa starkt inom Sverige är siktet inställt på en internationell expansion, där den stora potentialen finns. Bolaget har som målsättning att innan årsskiftet 2022/2023 teckna ett första distributionsavtal för utvalda marknader inom Europa och inom de kommande tolv månaderna ingå ett till två licensavtal för valda marknader utanför Europa. En viktig pusselbit för den fortsatta etableringen av bolagets första produkt Vernivia®, samt framgången i detta, i dels Sverige, dels internationellt, är slutförandet av den pågående studien PIVA-01, för att i sin tur möta kraven på de internationella marknaderna. Det ska dock poängteras att bolagets breda kommersialisering i Sverige, via tecknandet av återförsäljningsavtal med en majoritet av de svenska apotekskedjorna, är likväl en viktig vidimering för den fortsatta etableringen av Vernivia® i Sverige, men även för förhandlingar med utländska partners. Syftet med PIVA-01 studien är att kliniskt dokumentera effekten av behandlingen och därmed stärka den kliniska evidensen för Vernivia® som minst likvärdig med antibiotikabaserade behandlingar. Bolagets har kommunicerat att målsättningen är att presentera preliminärrapporten avseende studieresultat under Q1-23 samt slutrapporten under H1-23.
 • Motverkar ett av de allvarligaste hoten mot den globala folkhälsan…
  Idag behandlas bakteriell vaginos i huvudsak genom olika former av antibiotika, där majoriteten av patienterna får en initial utläkning efter en antibiotikabehandling, men drygt hälften av patienterna får nya utbrott av bakteriell vaginos inom ett år. Parallellt har antibiotika under en lång tid använts i en allt större utsträckning vilket har medfört en ökad grad av antibiotikaresistens bland världens population, vilket är ett allvarligt, tillika växande, medicinskt problem. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika, vilket gör infektioner svårare, eller till och med omöjliga, att behandla och därmed utgöra livshotande situationer för patienter. Enligt Världshälsoorganisationen WHO sker mer än 700 000 dödsfall årligen till följd av infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer, såsom bakterier. Genom Pharmivas första lanserade antibiotikafria produkt Vernivia® bidrar bolaget med att motverka den globala ökningen av antibiotikaresistens.
 • …genom bolagets patenterade drug delivery-plattform med klinisk dokumenterad effekt
  Vernivia® har en klinisk dokumenterad effekt och är en receptfri, antibiotikafri och CE-certifierad egenvårdsbehandling mot bakteriell vaginos vilken baseras på bolagets egenutvecklade samt patenterade drug delivery-plattform Venerol®. Plattformen blir således lämplig för flera indikationer vilket kan möjliggöra nya administrationsformer för den aktiva substansen som Venerol då blir bärare av. På sådant vis kan Pharmivas Venerol-teknologi öppna upp för nya produkter eller läkemedel och därmed bredda bolagets adresserbara marknad, tillika intjäningspotential framgent.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 12 september - 26 september 2022
 • Teckningskurs: 1,80 SEK
 • Emissionsvolym: 9,9 MSEK före emissionskostnader
 • Värdering pre-money: 14,8 MSEK
 • Garanti- och teckningsåtagande: 100 %
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Läs mer hos Analyst Group


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt