Sista chansen att teckna i ett läkemedelsbolag med en unik teknikplattform med godkännande i sikte
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i ett läkemedelsbolag med en unik teknikplattform med godkännande i sikte

Sista

Klaria Pharma är ett plattformsbolag som utvecklar nya läkemedelsformuleringar av befintliga läkemedel genom Bolagets alginatfilm som tillåter Klaria att administrera läkemedel transmukosalt, vilket innebär att läkemedlen tas upp via munslemhinnan. Detta medför att läkemedel som normalt ges via injektion och nässpray, eller som inte kan ges oralt på grund av att mag- och tarmsystemet medför ett suboptimalt läkemedelsupptag, istället kan administreras på ett okomplicerat, tillgängligt och behagligt vis för patienten, vårdgivare och anhöriga.

Genom pågående nyemission om cirka 74 MSEK är det Klarias ambition att investera i och förbättra teknologiplattformen samt genomföra regulatoriska processer och kliniska studier som möjliggör avyttring av projekt till externa partners. Vidare ska Bolaget lansera Sumatriptan Alginatfilm (”SAF”) på utvalda marknader och bygga upp marknads- och supportfunktioner tillsammans med distributörer och partners, samt etablera processer för ökad produktionskapacitet, minskade produktionskostnader och administrativa rutiner för stöd till affärsverksamheten.

Patenterad teknologi med tydliga fördelar mot jämförbara teknologier

Klaria har utvecklat en patenterad teknik för läkemedelsleverans, s.k. Drug Delivery-teknologi. Bolagets Drug Delivery-teknologi utgörs av en alginatbaserad polymerfilm som fäster vid munslemhinnan omedelbart efter applikation vilket möjliggör leverans av läkemedel genom munslemhinnan, vilket innebär att Bolaget kan leverera läkemedel direkt till blodomloppet i stället för via mag- och tarmkanalen som sker vid oral administration.

Fördelarna med Bolagets teknologi jämfört med andra jämförbara teknologier, som exempelvis stärkelsebaserade filmer eller sprayer, är att den inte löses upp snabbt och därmed innebär att läkemedlet sväljs och går ner i magen där merparten av substansen inte når blodet. Dessa andra teknologier levererar således en viss del av läkemedlet transmukosalt, men merparten sväljs och levereras därför oralt. Andra fördelar jämfört med tabletter är lättare hantering och snabbare upptagning i blodet med hög precision då det inte sker någon fördröjning eller bieffekter på grund av magtarmsystemet.

Så fungerar det:

1) Den alginatbaserade filmen placeras på kindens insida och där fäster den omedelbart vid slemhinnan.

2) Den alginatbaserade filmen sitter fast under 3 – 5 minuter, tills den är helt upplöst.

3) Läkemedlet överförs direkt in i blodomloppet.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar


”En investering i Klaria ger exponering mot en unik teknologiplattform, vilken väntas ha flertalet fördelar mot konkurrerande tekniker. Den alginatbaserade filmen, vilken placeras på insidan av kinden och därmed fäster på slemhinnan för att leverera läkemedlet direkt in i blodomloppet, bidrar till ett jämnare, behagligare och mer effektivt upptag jämfört med injektioner eller tabletter, vilket bland annat underlättar dosering för läkare och brukare. Jämfört med injektionssprutor har även Klarias lösning tydliga bekvämlighetsrelaterade fördelar.

Vidare ska Bolagets film inte lösas upp i salivet, varför läkemedlet inte sväljs ned i magen likt andra liknande alternativ som exempelvis stärkelsebaserade filmer eller sprayer, därmed kan en större andel av substansen levereras till blodomloppet. Vi anser att de fördelarna som Bolagets teknologi har mot andra lösningar för upptagning av läkemedel, skapar en minst sagt tydlig konkurrensfördel. Med tanke på att Klaria riktar sig mot flera olika läkemedel får investerare exponering mot flera marknader, där exempelvis marknaden för läkemedel för behandling av migrän, vilket Bolagets produkt Sumatriptan Alginatfilm adresserar, väntas växa med en CAGR om ca 9 % fram tills år 2029 för att då uppnå ett värde om 4,7 miljarder dollar. Detta påvisar att Bolaget endast behöver nå en liten del av marknaden för att uppnå en substantiell omsättning.” säger ansvarig analytiker på Analyst Group, och fortsätter ”Det faktum att Bolaget har ingått flera samarbetsavtal med olika läkemedelsbolag ser vi som minst sagt validerande och ett bevis på att dessa läkemedelsbolag ser betydande fördelar med Klarias teknologi.

Att utvecklingsfaser dessutom resulterar i intäkter innebär att Klaria kan bedriva en finansierad utveckling. I takt med att produkterna utvecklas, och sedan blir redo för kommersialisering, kan licensavtal ingås varpå detta kan komma att resultera i betydande kassaflöden för Klaria. Det anser vi är en tydlig fördel beträffande affärsmodellen jämfört med liknande bioteknikbolag. Sammantaget anser vi att Klarias pågående företrädesemission bjuder in till en attraktiv risk reward”.

Tre anledningar till att investera i bolaget

 1. Besitter flertalet fördelar jämfört med andra teknologier.
 2. Adresserar flera marknader med stor potential.
 3. Har tecknat flera strategiska samarbetsavtal samt lämnat in ansökan om marknadsgodkännande i Europa för Sumatriptan Alginatfilm.

Den finansiella risken minskar – kan motivera en uppvärdering

Klaria har under året gångs, likt flertalet andra bolag, haft en svag utveckling på börsen. Stigande inflation och räntor, krig, energikris och globala logistikproblem är bara några av de utmaningar som har resulterat i fallande bolagsvärderingar. Dessa makroekonomiska händelser har även påverkat Klaria, där aktien från den 1 januari 2022 fram tills dagen före att företrädesemissionen kommunicerades, hade fallit med cirka 60 %.

Analyst Group är av tron att nedgången bl.a. förklaras av det ekonomiska klimatet i stort, med stigande riskpremier och avkastningskrav vilket är helt naturligt, men också att investerare har varit medvetna om att Klaria skulle vara i behov av att resa nytt kapital i närtid. Detta har utgjort en finansieringsrisk, vilket troligen bidragit ytterligare till den fallande kursen. I och med den företrädesemission som nu genomförs, vilken är säkerställd till 80 %, minskar den finansiella risken i närtid avsevärt.

Har lämnat in ansökan om marknadsgodkännande i EU – en viktig milstolpe

Den 29 november meddelade Klaria att de lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i EU för sin Sumatriptan Alginatfilm för behandling av migrän. Givet en positiv validering kommer Sumatriptan Alginatfilm att utvärderas regulatoriskt enligt en normal tidsram, vilket skulle innebära att ett godkännande kan erhållas under det första kvartalet år 2024, d.v.s. ungefär om ett år. Analyst Group ser denna milstolpe som ett kvitto på att Klaria gör rätt saker och fortsätter att ta viktiga kliv framåt. Efter att lanseringen av SAF är genomförd är Bolagets målbild att uppnå ett positivt kassaflöde under år 2025/2026.

Vidare har Klaria redan idag tecknat flera samarbetsavtal; ett avseende en adrenalin alginatfilm (tillsammans med amerikanska Imbrium Therapeutics), ett avseende en alginatfilm för behandling av organavstötning (tillsammans med tyska FluiMed) samt nyligen ett med spanska PharmaMar avseende en av deras substanser. Dessa läkemedel, tillsammans med Bolagets teknologiplattform, väntas generera unika produkter, vilka har flertalet fördelar jämfört med intag av samma läkemedel med andra teknologier. Analyst Group ser det som validerande att dessa läkemedelsbolag har tecknat samarbetsavtal med Klaria, vilket ytterligare påvisar fördelarna med Bolagets teknologi.

Bred produktportfölj med stora möjligheter

Bolaget har i dagsläget en bred produktportfölj:

 1. Sumatripan, där en ansökan om marknadsgodkännande har skickats in till EU. Klarias Sumatriptan Alginatfilm är en ny typ av behandling mot migrän. Vidare erbjuder Bolaget tre ytterligare produkter vilka befinner sig i tidigare faser;
 2. Epinefrin är en dos adrenalin vilken är livsviktig för människor med allvarlig allergi eller överkänslighet;
 3. En ej kommunicerad PharmaMar-substans, i samarbete med det spanska biofarmaceutiska bolaget PharmaMar, samt;
 4. Sirolimus, vilket används för att motverka organavstötning i samband med transplantation av solida organ.

Värt att notera är att Bolagets plattform kan adressera flertalet användningsområden varför Analyst Group bedömer det som sannolikt att Klaria framöver kan komma att presentera nya indikationer.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 7 dec – 21 dec
 • Teckningskurs: 1,25 SEK
 • Emissionsvolym: 74 MSEK
 • Garanti- och teckningsåtagande: 80 %
 • Värdering pre money: 74 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Prospekt Anmälningssedel Läs mer på Klarias hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Klaria Pharma

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt