Sista chansen att teckna i ett av Nordens ledande fintech-bolag
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i ett av Nordens ledande fintech-bolag

Sista

Tessin Nordic är ett fintech-bolag som grundades år 2014 med syfte att tillgängliggöra fastighetsmarknaden för investerare, och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering med en hittills total förmedlad lånevolym om 4,5 miljarder kronor. Plattformen har idag över 60 000 registrerade medlemmar, varav merparten i Sverige och Finland, vilket innefattar småsparare likväl som svenska och internationella institutionella investerare.


Tessins digitala plattform sammanför fastighetsutvecklare och fastighetsbolag som har behov av lånefinansiering, med privata och institutionella investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och normal fastighetspant som säkerhet, vilket medför en trygghet i en diversifierad investeringsportfölj. Tessinkoncernen erbjuder även kompletterande tjänster och produkter inom fastighetsfinansiering såsom Tessin Properties, vilket ett digitalt fastighetsbolag som äger och förvaltar kassaflödesgenererande fastigheter som helt eller delvis finansieras av Tessins investerarnätverk.

Målsättningen är att generera en hållbar lönsamhet genom att förvärva högavkastande fastigheter och vidare nyttja potentialen i det egna investerarnätverket. Genom Tessin Services, som tillhandahåller låneagentverksamhet, effektiviseras och tryggas låneprocessen för medlemmar på̊ plattformen.

Den pågående företrädesemissionen, vilken är säkerställd till 60 %, ska skapa finansiella förutsättningar för Tessin att kunna leverera på bolagets tillväxtstrategi och dess finansiella mål för att uppnå lönsamhet genom en ökad tillväxt via bolagets befintliga marknader, och därutöver att ta produkterbjudandet till nya marknader.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

"Givet det försvagade makroekonomiska läget så står investerare inför en alltmer utmanande marknad där real avkastning är allt svårare att uppnå. Detta skapar därmed en ännu högre efterfrågan av investeringsalternativ likt Tessins plattform, vilken möjliggör för investerare att placera kapital i fastighetutvecklingsprojekt som historiskt i genomsnitt har avkastat 9 % årligen sedan start, vilket är en bra möjlighet i och med de nu turbulenta finansmarknaderna. Samtidigt som möjligheterna för positiv avkastning blir allt färre så har även bankerna blivit alltmer restriktiva med utlåning till fastighetsutvecklingsprojekt. De konsekvenser som har uppstått givet dagens marknadssituation skapar således goda möjligheter för tillväxt då Tessin blir en av få aktörer som kan möta mindre- och medelstora fastighetsutvecklares behov av att ordna med finansiering, samtidigt som bolaget möter investerares efterfrågan om avkastning.

Tessin visade under det tredje kvartalet i år dels en högre omsättning, dels att värdet av förmedlade lån fortsatte att öka. Under januari till september 2022 har värdet av Tessins förmedlade lån ökat till 941 MSEK (756 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om cirka 24 %. Vidare har bolaget under årets tredje kvartal signerat nya avtal om 600 MSEK. Samtidigt som Tessin har varit framgångsrika i att utöka portföljen har bolaget även lyckats attrahera institutionellt kapital då de i andra kvartalet tecknade ett avtal med den brittiska kapitalförvaltaren LCM Partners. Avtalet innebar ett initialt åtagande att 100 MEUR skall investeras via Tessins digitala plattform i lån för svenska fastighetsutvecklingsprojekt. Plattformen är således attraktiv både för småsparare och institutionella aktörer i dessa tider där det är svårt att finna direkt avkastning.

Sammantaget anser Analyst Group att den kortsiktiga oron angående bolagets finansiella ställning är diskonterad, samt att den värsta tillväxtoron förknippad med nuvarande marknadsläge kan vara förbi, och således kan bli en värdedrivare för Tessin under kommande kvartal. Därutöver så anser Analyst Group att en investerare, genom att delta i pågående emission där Pre-money uppgår till 17,5 MSEK, bjuds in till en god risk-reward."

Tre anledningar till att investera

 1. Konkurrenskraftig produkt…
  Tessin grundades med syftet att fylla det finansieringsgap som existerande efter tillämpningen av BASEL III-direktivet till följd av finanskrisen. Bolaget har sedan dess kunnat nyttja denna ”lucka” på marknaden och på så vis kunnat expandera sitt nätverk utan konkurrens från större existerande aktörer, såsom de traditionella bankerna. Att vara en tidig spelare inom en förhållandevis konsoliderad marknad har varit den främsta framgångsdrivaren. Under 2021 hade Tessin en nettoomsättning om 44 MSEK, >1 MdSEK i förmedlat kapital, >0,3 % kreditförluster och 935 MSEK återbetalt kapital till investerare. Bolaget, på grund av dess expansiva nätverk, drar således nytta av industrikännedom vilket gör dess kärnprodukt, fastighetsutvecklingsprojekt, konkurrenskraftig mot nya aktörer som försöker ta sig in på marknaden.
 2. …som rider på stark underliggande marknadstillväxt…
  Marknaden för person-till-person-utlåning för fastigheter förväntas växa från ett värde av 105,7 miljarder dollar under år 2022 till 343,3 miljarder dollar under år 2027, vilket motsvarar en CAGR om 26,7 % de kommande fem åren. Analyst Group anser att Tessin är väl positionerade att fortsätta vinna marknadsandelar till följd av bolagets industrikännedom inom en förhållandevis konsoliderad marknad. Tessins bevisade strategi i att hitta nya kreditvärdiga projekt bedöms vara en kritisk faktor för fortsatt hållbar tillväxt för att på så vis penetrera denna snabbväxande marknad.
 3. …med framgångsrik skalbar plattform
  Tessin har en beprövad metod för att hitta nya fastighetsprojekt med hög kreditvärdighet, något som förväntas bidra till en mer hållbar tillväxt framgent med fortsatt låg nivå av kreditförluster. Identifikationsprocessen för nya fastighetsprojekt förväntas även automatiseras i allt högre grad, och effektiveras, i takt med att marknaden för person-till-person-utlåning mognar. Detta innebär således att fastighetsutvecklare antas kontakta Tessin först, snarare än vice versa som gäller i nuläget. Bolagets identifikationsprocess estimeras bli än mer skalbar i takt med att marknaden mognar. Tessin har även kommunicerat att bolaget ämnar komplettera med nya produkter och tjänster genom affärsutveckling och bolagsförvärv, såsom förvärvet av den finska verksamheten i H1 2020.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 14 – 28 nov
 • Teckningskurs: 0,15 SEK
 • Emissionsvolym: 26,3 MSEK
 • Garanti- och teckningsåtagande: 60 %
 • Värdering pre money: 17,5 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Läs mer på Tessins hemsida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Tessin Nordic

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt