Sista chansen att teckna i prospekteringsbolaget – Kritiska metaller för den gröna omställningen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i prospekteringsbolaget – Kritiska metaller för den gröna omställningen

Sista

Bluelake Mineral är mycket väl positionerat att ta en aktiv roll i den gröna omställningen och att bygga en betydande verksamhet med draghjälp från bland annat den europeiska lagstiftningen kring kritiska råmaterial. Bolaget utvecklar och startar gruvor i Norden där den senaste tekniken och kunskaperna används för att kunna leverera grönt koppar, zink och nickel. Samtidigt utvecklas verksamheten i samexistens med andra intressen som natur, fjällturism, rennäring, jakt och fiske.

Regulatorisk medvind

I linje med klimatpolitikens mål där fossila energikällor fasas ut har EU nyligen lagt fram förslag på lagstiftning kring kritiska råmaterial kallad European Critical Raw Materials Act (”CRMA”). Lagförslaget om kritiska råmaterial läggs fram av EU för att stödja den inhemska kapaciteten och stärka hållbarhetsarbetet kring värdekedjor som bygger på kritiska råmaterial inom EU. Det handlar om att möjliggöra grön omställning, att säkra digitalisering samt att trygga försvars- och rymdindustri i Europa.


Enligt förslaget krävs ökad europeisk tillgång till metaller och mineraler för att klara klimatomställningen samt för att stärka EU:s grad av självförsörjning och minska beroendet av Kina som kontrollerar en stor del av världens mineralfyndigheter som innehåller kritiska råmaterial. I CRMA identifieras 34 så kallade kritiska råmaterial och av dessa bedöms 16 vara av särskild strategisk betydelse. Bland de kritiska råmaterialen av strategisk betydelse återfinns koppar som förekommer i Bluelake Minerals projekt Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickel och kobolt som förekommer Bolagets projekt Rönnbäcken. EU:s förslag innebär att det nu vidtas kraftfulla åtgärder för att öka den europeiska självförsörjningsgraden av metaller och mineraler. Ett fokusområde är effektivare tillståndsprocesser och där EU föreslår att det ska skapas ett särskilt tillståndssystem för strategiska projekt. Det ska ta maximalt 24 månader att få tillstånden på plats för gruvor avseende strategiska råmaterial.

Europas största oexploaterade nickelfyndighet

Bluelake Mineral innehar projekt som i högsta grad omfattas av EU:s nya lagförslag. Rönnbäcken är Europas största oexploaterade nickelfyndighet och inte bara av stort finansiellt och strategiskt värde. Det är även ett geopolitiskt viktigt projekt i en tid då olika stater prioriterar sin egen försörjning av strategiska råmaterial. Stekenjokk-Levi och Joma är också strategiskt och klimatmässigt betydelsefulla då de kan bidra med viktiga insatsvaror som koppar och zink till den växande europeiska batteri- och elfordonsindustrin.


I början av 2022 offentliggjordes en preliminär lönsamhetsstudie av Rönnbäcken utarbetad av det oberoende konsultföretaget SRK Consulting (UK) Ltd som förutspår en möjlig produktion av 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under de första 19 åren av full produktion i gruvans 20 åriga livslängd. Denna nickelproduktion skulle utgöra cirka 45 procent av den nuvarande produktionen i EU. Lönsamhetsstudien estimerar nuvärdet av Rönnbäcken till cirka 500 miljoner USD. En preliminär lönsamhetsstudie av SRK Consulting (UK) har även nyligen utarbetats för Joma och Stekenjokk-Levi, vilket estimerar ett positivt nuvärde om 90 till 200 miljoner USD. Således är förutsättningarna goda för Bluelake Mineral att skapa aktieägarvärde med nuvarande mineralpriser.

Bolagets primära målsättning är att inom 4–7 år sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar Bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Kapitalresning och kommande arbeten

Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar för värdeökning i projektportföljen. Under det kommande året planerar Bolaget fortsätta arbetet med tillståndsprocesserna i Stekenjokk-Levi och Joma. En tidigare norsk minister har rekryterats som strategisk rådgivare för att bistå i processer kring reguleringsplanen i Joma. Efter potentiellt godkännande kommer arbetet fortsätta med en ansökan om miljötillstånd. I Stekenjokk- Levi är fokuset att snarast erhålla beslut om Bolagets ansökan om bearbetningskoncessioner för att sedan inrikta sig på ansökan om miljötillstånd. I Rönnbäcken kommer projektutveckling utföras i väntan på större strategiska beslut och möjligheter.

Mot bakgrund av de ovan fastslagna utvecklingsplanerna har styrelsen i Bluelake Mineral beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 26,5 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

  • Villkor: Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tjugoen (21) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner.
  • Pris: 10 SEK per unit.
  • Emissionsvolym: Cirka 26,5 MSEK.
  • Marknadsvärde: Cirka 55,6 MSEK (pre-money).
  • Säkerställandegrad: 75,0 procent.
  • Teckningsperiod: 21 mars – 4 april 2023.
  • Handel i uniträtter: 21 mars – 30 mars 2023.
  • Offentliggörande av utfall: 6 april 2023.
  • Handelsplats: NGM Nordic SME.
Läs mer och teckna i Bluelake Minerals Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna med BankID Memorandum


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt