KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TH1NG AB (PUBL) - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TH1NG AB (PUBL)

Aktieägarna i TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156, kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2024 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Drottninggatan 67 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som

delsär införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 maj 2024,
delsanmält sig till bolaget senast den 16 maj 2024 under adress TH1NG AB (publ), "Årsstämma", Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm, eller via e-post [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).


Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 14 maj 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 16 maj 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till TH1NG AB (publ), "Årsstämma", Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.th1ng.se.
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Fredrik Lundberg, Nils Andersson och Klas Westholm ("Valberedningen"), föreslår att Daniel Källenfors väljs som ordförande vid årsstämman.
Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.
Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 600 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 150 000 kronor (100 000 kronor) och vardera av övriga ledamöter ska ersättas med 75 000 kronor (50 000 kronor).
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
Punkt 13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.
Punkt 14 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår omval av Daniel Källenfors, Erik Hallberg och Erik Jonsson som styrelseledamöter samt nyval av Elin Bergsten, Tomas Karlsson, Marcus Lind och Vanessa Eriksson som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Daniel Källenfors som styrelsens ordförande.
Nedan återfinns beskrivning av ledamöter som föreslås för nyval.

Elin Bergsten, född 1976
Utbildning/ erfarenhet: Ekonomie Magisterexamen från Luleå Tekniska Universitet. Finansdirektör på Skellefteå Kraft AB, tidigare arbetat med ekonomi och controlling i olika befattningar inom Skellefteå Kraft även arbetat tidigare som revisor på PWC. Styrelseordförande i Energiservice Skellefteå AB, tidigare ledamot i bl a Skellefteå Kraft Fibernät AB och Green Exergy AB.
Nuvarande uppdrag: Finansdirektör Skellefteå Kraft AB, Styrelseordförande för Energiservice Skellefteå AB
Oberoende i relation till bolaget och koncernledningen: Ja
Oberoende i relation till bolagets större aktieägare: Nej

Tomas Karlsson, född 1961
Utbildning/ erfarenhet: Kommundirektör Arboga, VD Norrtälje Energi AB, business development Telia Sverige AB, VD Göteborg Energi GothNet AB, Investment Manager Traction AB. Styrelseuppdrag: Academedia AB, Tolerans AB, Lerum Energi AB, Lerum Fjärrvärme AB, Falbygden Bredband AB, Falbygden Elnät AB.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot för TKM Konsult AB, Interim Management, styrelseledamot i Skellefteå Kraft Fibernät AB.
Oberoende i relation till bolaget och koncernledningen: Ja
Oberoende i relation till bolagets större aktieägare: Nej

Marcus Lind, född 1988
Utbildning/ erfarenhet: Medgrundare och VD för Miradot AB, chef över Managed Services för Bahnhof AB och CTO för Net at Once Sweden AB.
Nuvarande uppdrag: Director Cloud Infrastructure & Automation för Conscia Sverige AB. Styrelseledamot för Dotmira Holding AB och Marcely AB.
Oberoende i relation till bolaget och koncernledningen: Ja
Oberoende i relation till bolagets större aktieägare: Nej

Vanessa Eriksson, född 1972
Utbildning/ erfarenhet: Chief Digital Officer Zenseact (tidigare Zenuity)., Chief of Staff to the Group CIO, Nets Group. Chief Data Officer, Telia Company AB.
Nuvarande uppgifter: Grundare och styrelseordförande för the Board Girls in Tech Nordics. Data & AI Director, Accenture. Grundare och senior advisor på Vanessa Eriksson AB.
Oberoende i relation till bolaget och koncernledningen: Ja
Oberoende i relation till bolagets större aktieägare: Ja

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Qrev AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Qrev AB har meddelat att, under förutsättning att Valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Frida Sandin kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Övriga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats, www.th1ng.se, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.
Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. TH1NG AB (publ) har organisationsnummer 556964-8156 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2024
TH1NG AB (PUBL)
Styrelsen
 
 

Bifogade filer

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om TH1NG

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Om aktien TH1NG

Senaste nytt