Ortoma avser genomföra riktad nyemission

Pressmeddelande

Ortoma avser genomföra riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 35-40 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”).

 

Ortoma har gett i uppdrag till Arctic Securities AS, filial Sverige, att utreda förutsättningarna för den Riktade Nyemissionen vilket kommer att påbörjas omedelbart. Den Riktade Nyemissionen avses beslutas med stöd av bemyndigande beviljat av den extra bolagsstämman den 12 februari 2021 och teckningskursen och allokeringen av de nya aktierna kommer att fastställas genom förhandling med de potentiella investerarna. Styrelsen avser att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen.

Tillförd nettolikvid från den Riktade Nyemissionen syftar till att upprätthålla en stark finansiell position och ökad flexibilitet vid fortsatta förhandlingar med potentiella industriella samarbetspartners samt till att finansiera förberedelser för distribution av Ortoma Treatment SolutionTM.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att Bolagets styrelse beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 12 februari 2021 och Bolaget kommer att informera om utfallet i den eventuella Riktade Nyemissionen i ett separat pressmeddelande.

 

Rådgivare

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 17:31 (CET).

Bifogade filer

Pressmeddelande Ortoma AB (publ) avser genomföra riktad nyemissionhttps://mb.cision.com/Main/11612/3294340/1377785.pdf

Nyheter om Ortoma

Om aktien Ortoma