Safello Group AB:s noteringsemission tecknades till 1240 % – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 12 maj

Pressmeddelande

Safello Group AB:s noteringsemission tecknades till 1240 % – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 12 maj

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Safello Group AB (”Safello” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Emissionen om 40,5 MSEK tecknades till cirka 502 MSEK, fördelat på 15 622 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 1240 %.

Frank Schuil, VD, kommenterar:

Vi är mycket glada över att se det stora intresset för Safellos aktier och vad det signalerar för branschens framtid. Framtiden för ett kryptobaserat finansiellt system har tagit fart i såväl Sverige som övriga världen. Bolag som är väl positionerade för att arbeta med traditionella aktörer kommer att ha en stor fördel i att underlätta och driva övergången. Vi ser fram emot att exekvera på våra planer för att accelerera transformationen, samt skapa långsiktigt värde för våra befintliga och nya aktieägare.

Teckning och tilldelning

Erbjudandet om 40,5 MSEK tecknades till cirka 502 MSEK, inklusive teckningsåtaganden om 32,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 1240 %. Totalt inkom det teckningar från 15 622 konton. Bolaget tillförs genom emissionen ca 1 500 nya aktieägare och en emissionslikvid om sammanlagt 40,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 4,8 MSEK.

Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av aktier, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 16 april 2021.

Aktier och aktiekapital

Efter noteringsemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 022 480 kronor fördelat på 20 449 600 aktier. 

Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade Safello erhållit teckningsåtaganden från nya investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 32,4 MSEK, vilket motsvarade 80 % av Erbjudandet.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 5 maj 2021

  • Likviddag är den 7 maj 2021
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 12 maj 2021

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Safello. Advokatfirman Schjødt och KassaiLaw AB är legala rådgivare till Safello. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Viktig Information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser   samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

###

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frank Schuil, VD, Safello Group AB
E-post: press@safello.com

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är reglerat av Finansinspektionen sedan 2013.

Denna information är sådan information som Safello Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 22:48.

Bifogade filer

Tips – Börskollens nyhetsbrev och aktieapp!

Nyhetsbrev: Varje vecka handplockar vi de mest läsvärda nyhetsuppslagen från våra flöden och varvar med exklusiva intervjuer och tävlingar.

Nyhets- och aktieapp: Skapa bolagsbevakningar för dina favoritbolag och få automatiska pushnotiser vid aktienyheter och bolagshändelser – smidigt va?

Läses av andra just nu

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Därutöver rekommenderar vi också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev samt laddar ner vår app (helt gratis). Texten nedan innehåller annonslänkar och investeringar är alltid förenade med risk.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos Avanza och Nordnet kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier. För att investera i fonder så billigt som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR där du kan äga över 1 300 av de bästa fonderna och betala 30-50 % mindre i avgifter, varje år!

Ett tips är att öppna konto hos flera av dessa för att dra nytta av ett större totalbelopp med courtagefri handel och låga avgifter!

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar kan vi verkligen rekommendera Hedvig. Vi jämförde direkt på deras site och sänkte vår egen kostnad för hemförsäkring med 2 436 kr per år, jämfört med det näst billigaste alternativet. Pengar som nu läggs på sparande istället.

Analysera dina favoritaktier med marknadens bästa tjänster

För dig som är nyfiken på teknisk eller fundamental analys tipsar vi om analystjänsterna TradingView och Börsdata. Plattformarna går att använda helt gratis och är annars väldigt prisvärda om du vill ha fler funktioner. Vi skulle inte klara oss utan dessa fantastiska tjänster!