Sista chansen att teckna i Life science-bolaget med starka triggers
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i Life science-bolaget med starka triggers

Sista

Cline Scientifics övergripande vision är att tillhandahålla livsförändrande medicinska lösningar för cancerbehandling och stamcellsterapier. Bolagets affärsmodell bygger på att driva projekt fram till tidig klinisk fas för att därefter utlicensiera och/eller avyttra projekten till en eller flera kommersiella partners.

För att uppnå detta och i syfte att utveckla de två projekten CellRACE och StemCART fram till klinisk fas behövs ytterligare kapital. Därför har styrelsen i bolaget beslutat att genomföra den nu pågående företrädesemissionen som vid full teckning skulle inbringa en bruttolikvid om 17 miljoner kronor.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

"Cline Scientific har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för metastaserande bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren, och därutöver pågår redan diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, där vi anser att Clines verksamhet inte avspeglas i dagens kurs eftersom bolaget går snabbt framåt i sina projekt. Dock har börsklimatet under 2022 varit ogynnsamt för utvecklingsbolag likt Cline. Detta är dock inte bolagsspecifikt hänförligt till Cline då verksamheten utvecklas helt enligt plan, utan snarare en bieffekt av tillfälligt minskad riskvilja i marknaden.

Till exempel har ytterligare 18 cellimplantationsexperiment på broskprover i labbet genomförts nyligen för StemCART, vilket utöver de 12 experiment som genomfördes i det första steget, visade på matrisfunktionalitet. Ytterligare teststeg pågår för närvarande med syftet att optimera läkningskapaciteten. Cline har även lämnat in nationella patentansökningar för StemCART i Kina, USA, Japan, Sydkorea och Australien under augusti månad, vilket förväntas stärka bolagets position gällande immateriella rättigheter. Nästa betydande värdedrivande händelse är att inleda de ytterligare prekliniska studier som krävs innan start av fas 1 studier. Dessa är planerade att påbörjas under andra halvan av 2023.

Ledningen i bolaget har lång erfarenhet inom life science-branschen och det finns både en stark kompetens inom forskning likväl som affärsutveckling. Patrik Sundh, som är VD och största ägare med cirka 22 % av bolaget före emissionen och cirka 12 % efter emissionen (givet full teckning), var bl.a. under sin tid på NovAseptic ansvarig för ett affärsområde som växte från nollförsäljning till en miljardomsättning globalt. Hanne Evenbratt, forsknings- och utvecklingschef på Cline, är doktor i farmaceutisk teknologi från Chalmers Tekniska Högskola, har tidigare bedrivit forskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt varit anställd på AstraZeneca med fokus på bland annat polymeranalys, vilket talar om den kompetens och erfarenhet som Cline lyckats attrahera.

För utvecklingsbolag i tidig fas är det viktigt att belysa eventuellt behov av ytterligare finansiering. Finansieringsfrågan, samt risk för misslyckad kommersialisering i något av projekten ger en osäkerhet kring framtida kassaflöden. Sammantaget anser dock Analyst Group att den kortsiktiga oron angående bolagets finansiella ställning är diskonterad, samt att det värsta sentimentet förknippad med nuvarande marknadsläge kan vara förbi, och således kan bli en värdedrivare för Cline under kommande kvartal.

Likväl anser vi att Clines värdering idag inte återspeglar var bolaget faktiskt befinner sig, varför vi upprepar vårt värderingsintervall som vi kommunicerat i vår senaste analys från den 9 september 2022, där vi härlett ett intervall om 20 MSEK till 162 MSEK, med 111 MSEK i ett Base scenario. Till följd av den pågående företrädesemissionen justeras dock vårt intervall i termer av värde per aktie. Givet ett antagande om att emission fulltecknas, skulle det innebära ett värderingsintervall om 0,7 kr (Bear) till 5,3 kr (Bull), med 3,6 kr i ett Base scenario. Därmed så anser Analyst Group att en investerare, genom att delta i pågående emission där Pre-Money uppgår till 17,0 MSEK, bjuds in till en attraktiv värderingsnivå."

Tre anledningar till att investera

 1. StemCART - en unik behandling med värde för patienten, sjukvården och samhället
  StemCART-projektet möjliggör behandling av artros, något som cirka 230 miljoner personer i Europa samt Nordamerika lider av. Nuvarande behandlingar består främst av resurskrävande ledoperationer, eller genom individbaserad odling av broskceller, vilket resulterar i att ett lägre antal behandlingar kan genomföras. Clines gradientteknologi möjliggör, utifrån en allogen stamcellsterapi, en skalbar produktion av broskceller utan patientspecifika begränsningar. Genom StemCART kan därmed fler patienter få hjälp, samtidigt som indirekta kostnader som sjukhusvistelser, rehab, återbesök och samhällskostnader för uteblivet arbete, kan minskas. Det utförs cirka 1,5 miljon knäledsoperationer i enbart Nordamerika årligen, vilket väntas öka i takt med att den åldrande befolkningen växer. Detta skapar en stor marknadspotential för StemCART.
 2. CellRACE – möjliggör en individanpassad cancerbehandling
  CellRACE är en produkt som mäter beteendemönstret hos tumörceller och risken att dessa sprider sig, vilket är anledningen till 90 % av dödsfallen idag. Det finns inga direkt effektiva metoder på marknaden idag, och Clines diagnostik ska ge läkare möjligheten att individanpassa behandlingar för minskad över- och underbehandling. Inom Europa och USA, vilka är bolagets huvudmarknader, uppgår antalet nya fall av bröstcancer till cirka 2 miljoner per år. Teknologin används i samband med att ett cellprov tas, vilket estimeras behöva göras en gång per år under en femårsperiod, vilket innebär en total marknadspotential om cirka 9,3 miljoner lab-on-a-chip per år.
 3. Flera triggers förväntas driva värderingen fram till avyttring av projekt
  På längre sikt drivs Clines värdering av framtida kassaflöden, vilka kommer att kunna erhållas genom avyttring av utvecklingsprojekt till partners. Således blir partneravtalens utformning, milstolpar, försäljningspris och marknadsandel faktorer som påverkar den framtida intjäningen, och värderingen. Bolagsvärdet estimeras dock stiga i takt med uppnådda mål utifrån den kommunicerade tidsplanen, då dessa leder till ökad sannolikhet för marknadslansering och möjlighet att avyttra projekten till ett större life science-bolag.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 14 – 28 nov
 • Teckningskurs: 1,10 SEK
 • Emissionsvolym: 17,0 MSEK
 • Garanti- och teckningsåtagande: 3,4 %
 • Värdering pre money: 7,0 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Läs mer på Clines hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt