Viking Supply Ships AB (publ) Årsredovisning 2020 - Börskollen

Pressmeddelande

Viking Supply Ships AB (publ) Årsredovisning 2020

Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med föregående år och uppgick till 286 MSEK (504), resultat efter skatt uppgick till -191 MSEK (52).

KV 1

COVID-19 situationen påverkade kraftigt samtliga rederier. Den dagliga driften försvårades med anledning av de reserestriktioner och karantänsbestämmelser som infördes. Dessutom påverkades marknadsaktiviteterna eftersom ett flertal riggar på grund av rådande situation tillfälligt togs ur drift. Den minskade efterfrågan på olja skapade en stor osäkerhet kring marknadsutsikterna för OSV-industrin, något som ytterligare förstärkes av det sviktande prissamarbetet inom OPEC

KV 2

Koncernen tecknade kontrakt med ett större oljebolag för Magne Viking. Fartyget opererade från mitten av juni på detta kontrakt i ett område där det råder svåra väderförhållanden. Kontraktet löpte fast på 80 dagar, med förlängningsoption på ytterligare 80 dagar. Koncernen mottog uppsägning av managementkontraktet för PSV-fartyget Defender, som koncernen opererade på uppdrag av Vard.

De stora osäkerheterna kring marknadsutsikterna i OSV-industrin på grund av COVID-19 situationen medförde att koncernen temporärt lade upp ett AHTS fartyg.

KV 3

Loke Viking blev tilldelat kontrakt av ett större oljebolag för operationer i en region där det råder svåra förhållanden. Arbetet förväntas starta i mitten av november och har en löptid på upp till 165 dagar inklusive förlängningsoptioner.

KV 4

Kontraktet som Loke Viking tilldelades under det tredje kvartalet kansellerades av kunden innan det hade påbörjats. I slutet av kvartalet lades Loke Viking temporärt upp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78, e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. AggvinCFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

 

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och subarktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan som Viking Supply Ships AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 15:00 CET

Bifogade filer

Nyheter om Viking Supply

Om aktien Viking Supply