XANO│Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

XANO│Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

FÖRSTA KVARTALET
»    Nettoomsättningen var 825 MSEK (896)
»    Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (87)
»    Resultat före skatt uppgick till 17 MSEK (73) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 13 MSEK (57)
»    Resultat per aktie var 0:22 SEK (0:99)
»    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23 MSEK (39)

Viktiga händelser under perioden
»    Förvärv av Graniten Engineering

Händelser efter periodens slut
»    Förvärv av Dansk Rotations Plastic

VD:S KOMMENTARER TILL KONCERNENS UTVECKLING UNDER PERIODEN
Koncernen

Inledningen av året präglades i hög grad av fortsatt tuffa marknadsförhållanden. Inom vår största affärsenhet Industrial Solutions hade vi svag orderingång från i första hand burkindustrin samtidigt som klimatet för nyinvesteringar inom förpackningssektorn alltjämt var svalt. Mer generellt hämmades vi också av den låga aktivitetsnivån inom medicintekniksektorn och en utbredd osäkerhet inom flertalet av våra övriga kundsegment. Affärer inom nya verksamhetsområden bidrog med volymer men genererade inte tillräcklig lönsamhet för att kompensera det sämre utfallet relaterat till etablerade nischer.
    Koncernens omsättning sjönk med 8 procent i förhållande till jämförelseperioden. Rörelseresultatet minskade med 64 procent och rörelsemarginalen skrevs till 3,8 procent (9,8). Vinstmarginalen uppgick till 2,1 procent (8,2). Kassaflöde från den löpande verksamheten summerades till 23 MSEK (39).
    I slutet av kvartalet förvärvades det Uddevallabaserade automationsföretaget Graniten Engineering som nu är en del av affärsenheten Industrial Solutions. Efter periodens slut genomfördes förvärv av Dansk Rotations Plastic (DRP) som i första hand kompletterar Cipax inom affärsenheten Industrial Products.

Affärsenheten Industrial Products
I förhållande till jämförelseperioden sjönk omsättningen med 10 procent och rörelseresultatet minskade med 35 procent.
    De flesta av affärsenhetens företag uppvisade stabila volymer och god lönsamhet. Det sammanlagda resultatutfallet drogs dock ned till följd av svaga prestationer i de båda norska verksamheterna. Anledningarna till detta är flera men huvudsakligen kopplade till lägre produktivitet respektive väsentligt lägre båtvolymer. Orderingången var generellt något svagare än väntat men varierade både mellan och inom berörda sektorer. Många nya projekt är uppstartade med successiv effekt på marginalerna framöver. Satsningarna på produktutveckling och bearbetning av nya marknader för de egna produkterna är alltjämt i fokus. Flera aktiviteter kopplade till bland annat nya material och cirkulära flöden pågår också.

Affärsenheten Industrial Solutions
I förhållande till jämförelseperioden sjönk omsättningen med 8 procent och rörelseresultatet minskade med 72 procent.
    Lägre projektvolymer mot burkindustrin har till viss del kompenserats av omsättning inom nya verksamhetsområden. De investeringar som gjorts i marknadssatsningar har dock påverkat lönsamheten på kort sikt och sammantaget var resultatutfallet för kvartalet svagt. Prestationsnivån inom affärsenheten varierade dock, som exempel visade Polyketting, Fredriksons och CIM stärkta marginaler. Med rådande marknadsförutsättningar har övriga företag haft svårigheter att snabbt anpassa de egna resurserna när stora projekt senareläggs eller order dras tillbaka med kort varsel. Affärsenheten arbetar därför med en strategisk omställning för att positionera sig på nya marknader och inom nya sektorer med ett samlat erbjudande. Under kvartalet förvärvades automationsföretaget Graniten Engineering som kompletterar befintliga verksamheter och skapar nya affärsmöjligheter.

Affärsenheten Precision Technology
I förhållande till jämförelseperioden sjönk omsättningen med 5 procent och rörelseresultatet minskade med 13 procent.
    Generellt var trenden för företagen inom affärsenheten försiktigt positiv under inledningen av året. Större kunder inom framför allt medicinteknik och fordon var fortsatt avvaktande i sin orderläggning medan det märktes en högre aktivitet hos flera mindre aktörer. Volymerna mot försvarssektorn steg ytterligare. KMV och Lasertech visade god lönsamhet medan affärsenhetens övriga företag presterade i varierande grad från hyggligt till svagt. Sammantaget blev resultatutfallet något sämre än under jämförelseperioden men i förhållande till föregående kvartal stärktes marginalerna. Anpassning av verksamheterna fortsätter parallellt med intensiva säljaktiviteter.

Framtida utveckling
Utsikterna för den omedelbara framtiden har inte förändrats i någon väsentlig grad jämfört med våra bedömningar efter föregående kvartal. Den generella osäkerheten kvarstår och utmaningarna är många. Utvecklingen i våra verksamheter, i synnerhet de projektrelaterade, är i hög utsträckning beroende av en mer gynnsam global ekonomi och här är ingen tydlig vändning i sikte ännu.
    Vi har genomfört många förändringar inom våra organisationer för att anpassa kostnaderna efter rådande förhållanden. Med vår ambition att vara offensiva även i utmanande lägen blir det en balansgång mellan åtstramning och bevarande av resurser för framtida tillväxt. När det gäller det senare har vi under den gångna tolvmånadersperioden också höjt aktivitetsnivån avseende förvärv. Två företag adderades under 2023 och i mars tillkom Graniten. Efter kvartalets slut förvärvades Dansk Rotations Plastic (DRP).
    Graniten utvecklar högteknologiska automationslösningar och har ett mycket intressant modulbaserat koncept för läkemedelsproduktion i mindre volymer. Det här är ett nytt kundsegment för koncernen och Graniten tillför också teknisk expertis som de nya systerföretagen kan dra nytta av i sina affärer.
    Via DRP utökar vi vår kapacitet och breddar vårt erbjudande av egna produkter. Vi når också nya marknader där DRP har en ledande ställning.
    Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har en utmanande tid framför oss men att vi samtidigt har goda förutsättningar att växla upp när möjligheterna visar sig.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33


Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 13:00 CEST.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina, USA och Australien. Koncernens nettoomsättning uppgår till 3,5 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Bifogade filer

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om XANO Industri

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Om aktien XANO Industri

Senaste nytt