Stor uppsida i NOSIUM enligt analys
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Stor uppsida i NOSIUM enligt analys

Stor

NOSIUM är en Venture Builder som investerar i onoterade tillväxtbolag med en digital, ekologisk och hållbar profil, med möjlighet att på sikt expandera verksamheten internationellt. NOSIUM vill bidra till både ökad tillväxt och ökat marknadsvärde i portföljbolagen, genom att bl.a. implementera nya och/eller utökade digitala strategier.

NOSIUM tror starkt på kompetensen hos företagsledningen i de bolag som förvärvas, och vill innan genomförandet av en strukturaffär och förvärv inleda en dialog med den befintliga ledningen för att arbeta fram en gemensam strategi och tidsplan. Utöver detta läggs stor vikt vid vilka tänkbara synergier som kan uppstå med NOSIUMs nuvarande portföljinnehav.

NOSIUM ämnar förvärva minst 50 % av rösterna i förvärvsobjekten, och målsättningen är att inom 18 månader kraftigt öka marknadsvärdet. Framtida förvärv kan enligt NOSIUM komma att variera i storlek sett till omsättning och transaktionsstorlek men där den gemensamma nämnaren är förvärvsobjektets målgrupp och tydliga tillväxtpotential. NOSIUMs strategi är att främst finansiera köpeskillingar med egna aktier, över en femårsperiod är målsättningen att förvärvade bolag skall generera en total avkastning (ROI) om minst 20x det investerade kapitalet.

2021 väntas blir rekordår

År 2021 förväntas bli ett rekordår för NOSIUM, där bolaget har uttalat en förväntan om att kunna uppvisa en fortsatt stark sekventiell tillväxt. Därefter är målsättningen att samtliga innehav ska visa lönsamhet från och med helåret 2022. Detta, i kombination med en fortsatt god tillväxt för portföljbolagen, ger utrymme för en uppvärdering av NOSIUM.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar;

”Genom att tillföra kapital och verka både strategiskt och operativt, bidrar NOSIUM till att växa bolagens affär och värde. Nuvarande portföljbolag verkar inom marknader med en förväntad stark strukturell tillväxt under kommande år, vilket förväntas ge god vind i seglen för befintliga innehav. Genom en Sum-of-the-Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombi-nation med tillämpad substansrabatt, härleds ett värde per aktie om 20,3 kr i ett Base scenario för NOSIUM.”


NOSIUMs VD Daniel Ehdin nämner i en intervju med Analyst Group tre anledningar till varför bolaget är en bra investering idag:

Det finns många anledningar till att investera i NOSIUM men låt mig nämna de tre anledningarna till att jag investerat och fortsatt investerar i bolaget.

  1. Vi befinner oss på en växande marknad. Intresset för ekologiskt och hållbart ökar och vi spenderar mer och mer tid online, tror man som jag att det kommer fortsätta att öka även i framtiden är v bra positionerade för att hålla en hög tillväxt över tid.
  2. Man får en diversifierad aktieportfölj av både produkt- och techbolag vilket sprider riskerna utan att minska uppsidan.
  3. Hög avkastning – Vi avser att växa med minst två förvärv per år i kombination med att de flesta av våra nuvarande portföljbolag i denna stund uppvisar väldigt hög tillväxt. Om man som jag väljer att vara långsiktig i sin investering i NOSIUM kommer detta på lite längre sikt ha potential att ge en extremt hög avkastning till oss som aktieägare.

Se videointervju med VD Daniel Ehdin här.

Fokus på ekologiska och hållbara bolag

NOSIUM riktar sig mot ekologiska och hållbara bolag som adresserar den kraftigt växande konsumentgruppen Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), vilken är av en omfattande storlek inom Norden. Sverige och Skandinavien har en lång tradition av fokus på hållbarhet och hälsa, exempelvis rankas Sverige först i EU gällande konsumtion av ekologisk mat och återvinning av plast.

Det ökade fokuset på hållbarhet och hälsa, i synnerhet i Sverige, förväntas gynna NOSIUMs portföljbolag, genom att samtliga av innehaven verkar på marknader där hållbarhet och hälsa är i fokus. Gemensamt för samtliga av NOSIUMs investeringar är att de riktar sig mot konsumenter som befinner sig i LOHAS-gruppen, och genom att samtliga av dagens och potentiellt framtida innehav adresserar denna målgrupp, kan synergieffekter mellan portföljbolagen realiseras, såsom kostnadsbesparingar för personal samt utveckling av bolagens redan starka know-how inom LOHAS-marknaden. Synergieffekterna som skapas på den svenska marknaden kan därefter komma att appliceras även på internationella marknader, vilket förväntas möjliggöra en snabbare internationell expansion.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Nosium

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt