Teckna i framtidens säkerhetsbolag
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Teckna i framtidens säkerhetsbolag

Teckna

Transfer Group är nästa företag inom säkerhetsbranschen att noteras. Transfer Group är ett holdingbolag inom säkerhetsbranschen med målsättning att äga och driva dotterbolag som har synergieffekter och kompletterar varandra. De senaste åren har man gjort förvärv som lagt grunden för koncernen och nu är man redo att bli en ledande aktör inom säkerhetsbranschen.

Genom den planerade marknadsnoteringen så skapas en ökad legitimitet för bolagets produkter och tjänster samtidigt som möjligheterna att växa genom förvärv men även organiskt ökar. I samband med noteringen så har bolaget tagit beslutet att fylla kassan med maximalt 9,6 MSEK för att finansiera sin tillväxt samt att väsentligen öka antalet kvalificerade aktieägare.

Säkerhetsbranschen är under ständig förändring och tillväxt

Efterfrågan på säkerhetsföretagens tjänster ökar kontinuerligt och detta beror främst på en underliggande strukturell samhällsförändring där brottsligheten har blivit mer omfattande än tidigare. Enligt Eurostat så placerar Sverige sig i toppen i EU när det kommer till andelen medborgare som upplever brott, våld och vandalism . Mellan perioden 2011–2019 så har Danmark lyckats halvera otryggheten medans andelen som är brotts- och våldsutsatt i Sverige under samma period har ökat med 23 %. Behoven av säkerhetsföretag i Sverige blir allt tydligare och mycket pekar på att säkerhetsbranschen kommer fortsätta växa flera år framöver.

Andel av befolkningen som rapporterar brott, våld eller vandalism i sitt område.

Amigo Alarm Sweden AB

Under början på 2020 förvärvades Amigo Alarm som är ett teknikföretag med fokus på egenutveckling av innovativa marknadsledande mobila säkerhetstekniska produkter med produktion i Sverige. Redan under 2020 så har man sett tydliga synergieffekter ihop med resten av koncernen då man fått en tydlig förbättring av resultatet.

Amigo Alarm Sweden AB har sedan start 2008 fokuserat på den professionella larmbranschen och erbjuder allt från OEM-tillverkning av speciallarm till kompletta larmlösningar till fast kostnad, där både larm och GSM-abonnemang ingår. Utvecklingen av nya produkter och tjänster har hela tiden drivits av tekniska framsteg och genom önskemål av kunder. Amigo Mobile, en komplett larmcentral i mobilen var den första produkten som skapades. Kunderna gillade produkten och larmcentralen lade sedan grunden för nästa produkt som bestod av ett personlarm som lanserades två år senare.

I och med förvärvet av Tools 2021 skapades ett helt nytt och skalbart affärsområde. Amigo Tools har kunder i många branscher som exempelvis hotell, rederier, skogsindustri etc. Tjänsten är en webportal och även samlingspunkten för alla deras tjänster. Amigo Tools knyter samman alla produkterna och är systemet och intelligensen som tar produkterna ett steg längre. Med Amigo Tools blir det enkelt att administrera protokoll, åtgärdsrapportering, incidentrapportering och rondering. Allt kan ske direkt ute på plats i en vanlig mobiltelefon eller Amigolarmenhet och blir direkt tillgängligt för berörd personal.

I samband med att man förvärvades av Transfer Group under förra året så lanserades även två nya tjänster, fastighetslarm och klotterlarm. Fastighetslarmet är ett innovativt multisensorlarm för fastighetsbevakning som larmar automatiskt vid avvikande värden och möjliggör fjärrövervakning och ökad driftsäkerhet. Klotterlarmet bygger på mycket av tekniken för fastighetslarmet och möjliggör för snabbt ingripande och minskad skadegörelse. Det som är specifikt är larmets förmåga att detektera de kemikalier som finns i färgen som klottrare använder.

Amigo Alarm har höga målsättningar och arbetet med att växa i Sverige och globalt har påbörjats. Man har i dagsläget öppnat kontor i Malmö, Göteborg och Halmstad utöver Stockholmskontoret. Fem länder är identifierade som man vill växa inom och man har i samband med detta även börjat säkra samarbeten med globala aktörer inom larmmottagning och bevakning.

Nyligen tecknade man avtal med Safe Solutions om att bygga en larmcentral till ett värde om ca 4 MSEK. En mycket stabil grund för Q2 och något att bygga vidare på inför resterande del av verksamhetsåret.

Commuter Security Group AB

I februari 2021 förvärvade Transfer Group bevakningsföretaget CSG med ca 500 medarbetare och en omsättning under 2020 på 164 MSEK. I och med förvärvet av CSG så blir affärsidén ännu tydligare och man har nu lagt grunden till att bli den ledande aktören inom säkerhet och teknik som man strävar efter att bli.

CSG är ett av länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag och erbjuder säkerhet, trygghet och bevakning i fem olika län i Sverige. Man har ett stort utbud i sitt tjänsteerbjudande och man bistår bland annat med ordningsvakter, väktare, skyddsvakter och personskydd.

Som en del av Transfer Group ökar tillväxtmöjligheterna avsevärt och ambitionen är nu att bredda kundportföljen och expandera till ännu fler städer i Sverige.

Transfer Group äger företag vi förstår och känner väl och där vi kan dra nytta av vår erfarenhet och vårt nätverk. Säkerhetsbranschen är alltid högt upp på agendan och det gångna året har ytterligare ökat och breddat efterfrågan.

– Mats Holmberg, VD Transfer Group AB

Läs mer om du också vill vara med på tillväxtresan och investera för ett tryggare samhälle!

Benchmarking

Jämförbara konkurrenter som är noterade på en handelsplats i Sverige är få men det finns ett par. De två bolagen som kan klassas som jämförbara konkurrenter idag är Tempest Security AB samt Securitas AB.

Securitas är ett välkänt svenskt bolag som ingår i OMXS30 och värderas idag till ca 48 462 MSEK. De är en global aktör verksamma inom säkerhetstjänster. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster som går under stationär – och mobil övervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd, GPS-tjänster, samt diverse riskhanteringsfrågor. Kunderna är verksamma i ett flertal olika branscher och återfinns idag på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Tempest Security är ett mindre bolag och värderas idag till ca 359 MSEK. Tempest erbjuder ett utbud av varierade helhetslösningar inom säkerhet, skydd och service. Idag erbjuder bolaget tillgång till bland annat väktare och ordningsvakter, receptionister, utbildad säkerhetspersonal samt teknik till larm och övervakning. Kunderna återfinns inom varierande branscher, från industri, kontor, fastighet, till statliga- och kommunala aktörer. Bolaget grundades ursprungligen 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Analysen nedan utgår ifrån de oreviderade siffrorna för Q1 2021 tillsammans med estimerade siffror för resterande del av verksamhetsåret. De estimerade siffrorna är baserade på Q1 * 4. Värdet för Transfer Group är baserat på värdet vid full teckning av emissionen, dvs 140,8 MSEK. Omsättningstillväxten är baserad på Q1 2021 vs Q1 2020. Då CSG förvärvades under Q1 2021 är CSGs försäljningssiffror för Q1 2020 inräknade i Transfers siffror. Siffrorna för Transfer är rensade från koncernjusteringar pga engångskostnader.

Nyckeltal Transfer Group Tempest Security Securitas
P/S 0,71 1,18 0,47
P/E 33,74 Negativt 17,82
Rörelsemarginal 3,34 % -0,60 % 4,90 %
Omsättningstillväxt 14,70 % -4,00 % -9,00 %
  • Transfer har haft ett mycket starkt kvartal under Q1 2021 då man har en omsättningstillväxt på 14,7 % jämfört med Q1 2020. Tempest och Securitas har under samma period haft en negativ försäljningstillväxt på -4 % respektive -9 %.
  • Transfers estimerade P/S-tal för 2021 uppgår till 0,71 vilket innebär att de omsätter mer än deras aktuella marknadsvärde (Värde post-money vid full teckning av emissionen). Tempest och Securitas innehar ett P/S tal på 1,18 respektive 0,47. Med tanke på Transfers expansiva tillväxtplan kommande år så bör P/S talet sjunka ytterligare vid denna värdering då försäljningen väntas stiga ytterligare.
  • Transfers rörelsemarginal uppgår till 3,34 % vilket kan jämföras med Tempest och Securitas vars rörelsemarginal uppgår till -0,6 % respektive 4,9 %. Transfer bör kunna hålla denna rörelsemarginal även framöver och även öka den. I takt med att försäljningen stiger bör även vinsten stiga framöver.

Sammanfattning

Transfer är idag ett lönsamt bolag och kommer med stor sannolikhet att växa ytterligare framöver. Man har idag en bra rörelsemarginal i förhållande till Tempest och Securitas. Rörelsemarginalen bör dessutom kunna stiga en del framöver. Försäljningen har varit stark senaste året och mycket talar för att man även kommer ha en positiv omsättningstillväxt kommande år vilket även bör ge positivt avtryck på resultatet. Jämför man med Securitas idag så har Securitas både ett lägre P/S tal och ett P/E tal. Bolaget har dock redan etablerat sig väl och bör av den anledningen inte ha samma tillväxt framöver som Transfer. Transfer känns lågt värderat jämfört med Tempest och Securitas och bör därför uppvärderas.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt